Phát triển năng lực

CHƯƠNG I. QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

CHƯƠNG I. QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

CHƯƠNG II. QUẢN LÝ ĐẤU THẦU VÀ QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

Quản lý đấu thầu -  Một  số  nội  dung  mới  trong  Luật  Đấu  thầu số 43/2013/QH13 Đấu thầu qua mạng Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng

CHƯƠNG III. QUẢN LÝ AN TOÀN XÂY DỰNG

Quản lý chất lượng công trình Quản lý an toàn lao động Quản lý an toàn môi trường trong hoạt động xây dựng. Quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng

CHƯƠNG IV. NÂNG CAO NĂNG LỰC THỰC HIỆN CÁC HÀNH ĐỘNG TĂNG CƯỜNG PAP

Các quy định thực hiện Kế hoạch hành động Chương trình Triển khai Hành động 1 của Kế hoạch các hành động tăng cường (PAP 1); Nâng cao năng lực thực hiện hành động tăng cường PAP 2– Đấu thầu mua sắm. Nâng cao năng lực thực hiện hành động tăng cường PAP 3- Công tác kiểm toán nhà nước Nâng cao năng lực thực hiện các hành động tăng cường PAP 4 và PAP 5 - Tham gia và Tham vấn trong quá trình thực hiện

CHƯƠNG V. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TÍCH HỢP

Quy hoạch phát triển đô thị tích hợp 1: Kết nối Quy hoạch không gian với Quy hoạch kinh tế xã hội (SEDP); Quy hoạch phát triển đô thị tích hợp 2: Tích hợp quy hoạch không gian với QH xây dựng và phát triển đô thị; Định giá Bất động sản; Thu hồi giá trị gia tăng từ đất. Quy hoạch phát triển đô thị tích hợp 3: Quy hoạch có sự tham gia cộng đồng; Giới và dân tộc thiểu số trong phát triển đô thị.

CHƯƠNG VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH

Giới thiệu quy trình thực hiện hạng mục dự án Hướng dẫn lập kế hoạch nâng cao hàng năm; Tổng kết rút kinh nghiệm về những tồn tại trong việc thực hiện kế hoạch nâng cao năm 2015 của thành phố Nâng cao năng lực đánh giá hiện trạng tài sản; Nhận xét dữ liệu thu thập và góp ý bổ sung về tình trạng tài sản; Kế hoạch quản lý tài sản năm 2017 Hướng dẫn thu hồi đất, cơ chế định giá đất và tài sản Hướng dẫn tham gia và tham vấn cộng đồng Quy tắc thực hành về môi trường – Hướng dẫn kỹ thuật

CHƯƠNG VII. XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Tham mưu hoạch định chính sách công trong lĩnh vực đô thị Kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính. Đổi mới chính sách quản lý phát triển đô thị Cạnh tranh đô thị từ thể chế

CHƯƠNG VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Tổ chức thực hiện chính sách công Quan hệ công chúng và quản trị truyền thông trong xây dựng và thực thi chính sách công. Kỹ năng quản lý thông tin trong xây dựng và thực thi chính sách công Ứng dụng khoa học, công nghệ trong thực thi và đánh giá chính sách công Giải quyết tranh chấp và khiếu nại, tố cáo phát sinh trong quá trình triển khai dự án Trao đổi về kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong công tác thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phát triển đô thị

CHƯƠNG IX. PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TĂNG TRƯỞNG XANH

Kinh nghiệm về tăng trưởng xanh tại các nước trên thế giới Chiến lược tăng trưởng xanh tại Việt Nam và những kết quả đạt được Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh tại Việt Nam đến năm 2030. Bộ chỉ số đô thị tăng trưởng xanh và tổ chức thực hiện......

CHƯƠNG X. PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH

Kinh nghiệm các nước về phát triển đô thị thông minh Xu hướng và vai trò phát triển đô thị thông minh Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững ở Việt Nam Tiềm năng và thách thức phát triển đô thị thông minh

CHƯƠNG XI. PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TĂNG TRƯỞNG XANH VÀ ĐÔ THỊ THÔNG MINH

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa vào cơ chế hợp tác phát triển trong điều kiện Việt Nam Yếu tố tăng trưởng xanh và đô thị thông minh trong nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị Phát triển đô thị tăng trưởng xanh – Đô thị thông minh Vốn đầu tư phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh

Các khóa đào tạo năm 2020

Các khóa đào tạo năm 2020 - Chương trình Dự án Miền núi phía Bắc

PHẦN MỞ ĐẦU - BỘ TÀI LIỆU PHÁT TRIÊN NĂNG LỰC VỀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG BỘ TÀI LIỆU

Các khóa đào tạo năm 2019

Các khóa đào tạo năm 2019 - Chương trình Dự án Miền núi phía Bắc

Các khóa đào tạo năm 2018

Các khóa đào tạo năm 2018 - Chương trình Dự án Miền núi phía Bắc

Các khóa đào tạo năm 2017

Các khóa đào tạo năm 2017 - Chương trình Dự án Miền núi phía Bắc

Các khóa đào tạo năm 2016

Các khóa đào tạo năm 2016 - Chương trình Dự án Miền núi phía Bắc

Các khóa đào tạo năm 2015

Các khóa đào tạo năm 2015 Chương trình Dự án Miền núi phía Bắc