PHẦN IV. PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TĂNG TRƯỞNG XANH VÀ ĐÔ THỊ THÔNG MINH

CHƯƠNG IX. PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TĂNG TRƯỞNG XANH

Kinh nghiệm về tăng trưởng xanh tại các nước trên thế giới Chiến lược tăng trưởng xanh tại Việt Nam và những kết quả đạt được Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh tại Việt Nam đến năm 2030. Bộ chỉ số đô thị tăng trưởng xanh và tổ chức thực hiện......

CHƯƠNG X. PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH

Kinh nghiệm các nước về phát triển đô thị thông minh Xu hướng và vai trò phát triển đô thị thông minh Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững ở Việt Nam Tiềm năng và thách thức phát triển đô thị thông minh

CHƯƠNG XI. PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TĂNG TRƯỞNG XANH VÀ ĐÔ THỊ THÔNG MINH

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa vào cơ chế hợp tác phát triển trong điều kiện Việt Nam Yếu tố tăng trưởng xanh và đô thị thông minh trong nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị Phát triển đô thị tăng trưởng xanh – Đô thị thông minh Vốn đầu tư phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh