Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức Cục Phát triển đô thị 2021

Cơ cấu tổ chức Cục Phát triển đô thị 2021

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phát triển đô thị

Quyết định 996/QĐ-BXD ngày 25/09/2017về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phát triển đô thị

Phòng Thẩm định Dự án đầu tư PTĐT

Phòng Thẩm định Dự án đầu tư phát triển đô thị có chức năng thẩm định các khu vực phát triển đô thị, các dự án đầu tư phát triển đô thị thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; soạn thảo trình Bộ trưởng văn bản ý kiến thống nhất để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận đầu tư các dự án đầu tư phát triển đô thị thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh theo quy định trên địa bàn được phân công.

Quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phát triển đô thị

Ngày 09/10/2013 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký quyết định ban hành Quyết định số 996/QĐ-BXD thay thế Quyết định số 459/QD-BXD ngày 02/4/2008 Quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phát triển đô thị.

Cục Phát triển đô thị

Cục Phát triển đô thị là cơ quan giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực phát triển đô thị; tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về lĩnh vực phát triển đô thị do Bộ làm chủ đầu tư hoặc chủ quản thực hiện theo sự phân công của Bộ trưởng.

Văn Phòng Cục Phát triển đô thị

Văn phòng Cục là đơn vị trực thuộc Cục Phát triển đô thị, thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp về chương trình, kế hoạch công tác và phục vụ các hoạt động của Cục, giúp Cục trưởng tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Cục thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Cục đã được phê duyệt; tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, bảo mật; công tác tổ chức cán bộ; công tác tài chính, kế toán và một số công tác khác theo sự phân công của Cục trưởng.

Phòng Chiến lược và kế hoạch phát triển đô thị

Phòng Chiến lược và kế hoạch phát triển đô thị có chức năng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện các định hướng, chiến lược, quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia, xây dựng chương trình kế hoạch phát triển hệ thống đô thị trên phạm vi cả nước; Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc đầu tư, phát triển đô thị theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt khu vực được phân công.

Phòng Quản lý và phát triển đô thị

Phòng quản lý phát triển đô thị có chức năng quản lý chung về phát triển đô thị; xây dựng các cơ chế, chính sách giải pháp về quản lý quá trình đô thị hoá, các mô hình quản lý đô thị trên phạm vi cả nước; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc xây dựng chương trình phát triển đô thị, đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt các tỉnh khu vực được phân công.

Trung tâm Thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị

Trung tâm Thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Cục Phát triển đô thị, có chức năng giúp Cục trưởng Cục Phát triển đô thị tổ chức xây dựng và quản lý vận hành cơ sở dữ liệu, khai thác, sử dụng thông tin về lĩnh vực phát triển đô thị; tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, đào tạo nâng cao năng lực trong lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về lĩnh vực phát triển đô thị.

Ban Quản lý dự án phát triển đô thị

Ban quản lý dự án Phát triển đô thị (sau đây gọi tắt là Ban quản lý) là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Cục Phát triển đô thị có chức năng quản lý các dự án đầu tư, dự án hỗ trợ kỹ thuật hoặc chương trình liên quan đến phát triển đô thị do Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản hoặc chủ đầu tư bao gồm: các đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung các đô thị thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chương trình phát triển đô thị quốc gia; các chương trình nâng cấp đô thị quốc gia; các dự án đầu tư phát triển đô thị.