Các khóa đào tạo năm 2018

Các khóa đào tạo năm 2018 - Chương trình Dự án Miền núi phía Bắc

  1. Năm 2018

Năm 2018, Bộ Xây dựng đã thống nhất với Ngân hàng Thế giới Kế hoạch Phát triển năng lực giai đoạn 2018-2020. Trong Kế hoạch giai đoạn này, các mục tiêu, nhóm đối tượng ưu tiên và nội dung các hoạt động được nêu cụ thể theo giai đoạn 2018-2020 và theo từng năm 2018, 2019, 2020. Theo Kế hoạch Phát triển năng lực năm 2018, Chương trình đã tổ chức thành công 01 khóa tập huấn về “Công tác duy  tu, bảo dưỡng công trình” tại Thành phố Thái Nguyên ngày 27/12/2018 với tổng số lượt tham gia là 18 cán bộ đến từ các đơn vị tham gia Chương trình.

 

Bảng 4: Tổng hợp kết quả các khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo năm 2018

TT

Tên khóa

đào tạo/ tập huấn

Thời gian, địa điểm

Số tham gia

Đối tượng

1

Khóa tập huấn về phương pháp lựa chọn các khu vực phát triên đô thị

-Thời gian: 27/12/2018

-Địa điểm: Khách sạn Đông Á Plaza Hotel, Thành phố Thái Nguyên

18      học viên

-Bộ Xây dựng: Cục Phát triển đô thị (các phòng, Ban và Trung tâm)

-Đại diện lãnh đạo và các bộ về Quản lý chủ chốt và Kỹ thuật liên quan đến công tác Công tác duy tu bảo dưỡng các hạng mục công trình của các Sở và UBND thành phố thuộc tỉnh.

-Lãnh đọa và cán bộ của Ban quản lý dự án các thành phố tham già Chương trình dô thị miền núi phía

Bắc.


28-12-2020

511 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL