PHẦN III. CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

CHƯƠNG VII. XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Tham mưu hoạch định chính sách công trong lĩnh vực đô thị Kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính. Đổi mới chính sách quản lý phát triển đô thị Cạnh tranh đô thị từ thể chế

CHƯƠNG VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Tổ chức thực hiện chính sách công Quan hệ công chúng và quản trị truyền thông trong xây dựng và thực thi chính sách công. Kỹ năng quản lý thông tin trong xây dựng và thực thi chính sách công Ứng dụng khoa học, công nghệ trong thực thi và đánh giá chính sách công Giải quyết tranh chấp và khiếu nại, tố cáo phát sinh trong quá trình triển khai dự án Trao đổi về kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong công tác thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phát triển đô thị