CHƯƠNG VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Tổ chức thực hiện chính sách công Quan hệ công chúng và quản trị truyền thông trong xây dựng và thực thi chính sách công. Kỹ năng quản lý thông tin trong xây dựng và thực thi chính sách công Ứng dụng khoa học, công nghệ trong thực thi và đánh giá chính sách công Giải quyết tranh chấp và khiếu nại, tố cáo phát sinh trong quá trình triển khai dự án Trao đổi về kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong công tác thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phát triển đô thị

CHƯƠNG VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

  1. Tổ chức thực hiện chính sách công
  2. Quan hệ công chúng và quản trị truyền thông trong xây dựng và thực thi chính sách công.
  3. Kỹ năng quản lý thông tin trong xây dựng và thực thi chính sách công
  4. Ứng dụng khoa học, công nghệ trong thực thi và đánh giá chính sách công
  5. Giải quyết tranh chấp và khiếu nại, tố cáo phát sinh trong quá trình triển khai dự án
  6. Trao đổi về kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong công tác thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phát triển đô thị

Tệp đính kèm:

Chuong 8- Phan3.docx


30-12-2020

505 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL