Văn Phòng Cục Phát triển đô thị

Văn phòng Cục là đơn vị trực thuộc Cục Phát triển đô thị, thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp về chương trình, kế hoạch công tác và phục vụ các hoạt động của Cục, giúp Cục trưởng tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Cục thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Cục đã được phê duyệt; tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, bảo mật; công tác tổ chức cán bộ; công tác tài chính, kế toán và một số công tác khác theo sự phân công của Cục trưởng.

Nhiệm vụ, quyền hạn.

          1. Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm của Cục và lãnh đạo Cục; tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Cục thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Cục và lãnh đạo Cục; đầu mối tổng hợp và lập báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Cục gửi Văn phòng Bộ và các cơ quan liên quan theo phân công của Cục trưởng; theo dõi việc phân công, thực hiện các nhiệm vụ được giao đối với việc tham gia các Ban chỉ đạo, Tổ công tác trong, ngoài Bộ.

2. Tổng hợp tình hình xử lý công việc theo nhiệm vụ được Cục trưởng giao; chuẩn bị nội dung báo cáo giao ban định kỳ của Cục; thông báo nội dung các cuộc họp do lãnh đạo Cục chủ trì.

3. Theo dõi, đôn đốc việc xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, văn bản hành chính thông thường của Cục, các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế được Bộ giao; kiểm tra nội dung, thể thức và trình tự thủ tục trong việc ban hành các văn bản của Cục.

4. Xây dựng trình Cục trưởng ban hành các nội quy, quy chế, quy trình làm việc của Cục; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện trong Cục.

5. Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài Cục trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Cục, phối hợp quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về phát triển đô thị trên phạm vi cả nước, cung cấp thông tin phát triển đô thị theo quy định; đầu mối quản lý nhà nước về lĩnh vực hợp tác quốc tế của Cục.

6. Tổ chức quản lý và điều hành công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của Cục.

7. Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật, bảo đảm phương tiện và điều kiện làm việc của các đơn vị trực thuộc Cục; tổ chức công tác lễ tân, phục vụ khách trong nước và khách nước ngoài đến làm việc tại Cục theo quy định; bảo đảm trật tự kỷ luật, kỷ cương, an toàn, vệ sinh môi trường trong cơ quan.

8. Giúp Cục trưởng trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ hợp đồng theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Xây dựng (quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật; thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến người lao động, quản lý hồ sơ cán bộ).

9. Tham mưu giúp Cục trưởng nghiên cứu, đề xuất vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Cục, nhiệm vụ của từng cán bộ công chức.

10. Thực hiện các chính sách và chế độ đối với công chức, viên chức, người lao động theo quy định của Nhà nước, Bộ Xây dựng và quy định của Cục;

11. Thực hiện các công tác tài vụ, tài chính, kế toán của Cục trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao;

12. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Cục trưởng giao.

13. Chánh Văn phòng Cục được quyền:

13.1. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc Cục báo cáo, cung cấp tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của Cục và Cục trưởng;

13.2. Yêu cầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục báo cáo định kỳ hoặc đột xuất (khi có yêu cầu) về tình hình quản lý và sử dụng nhân sự của đơn vị;

13.3. Thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục đến các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện; phân phối công văn, giấy tờ đến các đơn vị để giải quyết công việc kịp thời;

13.4. Trả lại các đơn vị văn bản trình lãnh đạo Cục khi kiểm tra thấy không đúng thể thức, trình tự, thủ tục hành chính hoặc phát hiện thấy có nội dung không phù hợp;

13.5. Thừa lệnh Cục trưởng ký một số văn bản theo quy định tại Quy chế làm việc của Cục.

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Cục.

1. Văn phòng Cục có Chánh Văn phòng, một số phó Chánh Văn phòng và các công chức, viên chức có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của Văn phòng;

2. Trên cơ sở nhiệm vụ của Văn phòng, Chánh Văn phòng có trách nhiệm cụ thể hoá kế hoạch công tác cho từng tháng, quý, năm; giao nhiệm vụ, xác định trách nhiệm và sản phẩm của mỗi cán bộ, công chức trong Văn phòng.