PHẦN II. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH (PAP)

CHƯƠNG IV. NÂNG CAO NĂNG LỰC THỰC HIỆN CÁC HÀNH ĐỘNG TĂNG CƯỜNG PAP

Các quy định thực hiện Kế hoạch hành động Chương trình Triển khai Hành động 1 của Kế hoạch các hành động tăng cường (PAP 1); Nâng cao năng lực thực hiện hành động tăng cường PAP 2– Đấu thầu mua sắm. Nâng cao năng lực thực hiện hành động tăng cường PAP 3- Công tác kiểm toán nhà nước Nâng cao năng lực thực hiện các hành động tăng cường PAP 4 và PAP 5 - Tham gia và Tham vấn trong quá trình thực hiện

CHƯƠNG V. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TÍCH HỢP

Quy hoạch phát triển đô thị tích hợp 1: Kết nối Quy hoạch không gian với Quy hoạch kinh tế xã hội (SEDP); Quy hoạch phát triển đô thị tích hợp 2: Tích hợp quy hoạch không gian với QH xây dựng và phát triển đô thị; Định giá Bất động sản; Thu hồi giá trị gia tăng từ đất. Quy hoạch phát triển đô thị tích hợp 3: Quy hoạch có sự tham gia cộng đồng; Giới và dân tộc thiểu số trong phát triển đô thị.

CHƯƠNG VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH

Giới thiệu quy trình thực hiện hạng mục dự án Hướng dẫn lập kế hoạch nâng cao hàng năm; Tổng kết rút kinh nghiệm về những tồn tại trong việc thực hiện kế hoạch nâng cao năm 2015 của thành phố Nâng cao năng lực đánh giá hiện trạng tài sản; Nhận xét dữ liệu thu thập và góp ý bổ sung về tình trạng tài sản; Kế hoạch quản lý tài sản năm 2017 Hướng dẫn thu hồi đất, cơ chế định giá đất và tài sản Hướng dẫn tham gia và tham vấn cộng đồng Quy tắc thực hành về môi trường – Hướng dẫn kỹ thuật