I. Nhiệm vụ, quyền hạn:

  1. Đầu mối công tác Thông tin, cơ sở dữ liệu phát triển đô thị:

1.1. Tổ chức nghiên cứu, đề xuất, tham gia xây dựng hệ thống các chỉ tiêu điều tra, thống kê phục vụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành về lĩnh vực phát triển đô thị.

1.2. Tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập số liệu, xây dựng và quản lý vận hành cơ sở dữ liệu chuyên ngành về lĩnh vực phát triển đô thị; nghiên cứu triển khai ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong lĩnh vực phát triển đô thị.

1.3. Xây dựng, quản lý và duy trì hoạt động trang thông tin điện tử (website) của Cục Phát triển đô thị; trang thông tin điện tử của Diễn đàn đô thị; tổ chức thực hiện các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực phát triển đô thị.

1.4. Cung cấp thông tin phục vụ công tác xây dựng các cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án trong lĩnh vực phát triển đô thị.

  1. Đầu mối, phối hợp với Văn phòng và các đơn vị liên quan thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác hợp tác quốc tế và xúc tiến đầu tư:

2.1. Tổng hợp, theo dõi, báo cáo các hoạt động hợp tác quốc tế của Cục; theo dõi các văn bản có liên quan về công tác hợp tác quốc tế; phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện công tác đón, tiếp khách nước ngoài theo qui định;

2.2. Hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước thực hiện hợp tác với cơ quan, tổ chức, chuyên gia quốc tế về lĩnh vực phát triển đô thị.

2.3. Nghiên cứu, đề xuất chủ trương, biện pháp mở rộng hội nhập quốc tế trong lĩnh vực phát triển đô thị; chuẩn bị kế hoạch đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện thoả thuận quốc tế theo thẩm quyền, quy định của Pháp luật.

2.4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư và phát triển đô thị, vận động thu hút các chương trình, dự án trong lĩnh vực tư vấn đầu tư phát triển đô thị theo phân công của Cục trưởng;

2.5. Phụ trách một số hoạt động của Diễn đàn đô thị Việt Nam theo phân công của Cục trưởng.  

  1. Tổ chức nghiên cứu, tư vấn phát triển đô thị:

3.1. Tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế trong lĩnh vực phát triển đô thị khi được Cục trưởng giao;

3.2. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng chương trình, tổ chức các khoá đào tạo ở trong nước và quốc tế về nâng cao năng lực trong lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị.

3.4. Dịch vụ tư vấn về phát triển đô thị, bao gồm:

  1. a) Tư vấn lập đề án nâng loại đô thị; tư vấn lập chương trình phát triển đô thị;
  2. b) Tư vấn lập dự án đầu tư phát triển đô thị, khu vực phát triển đô thị;
  3. c) Tư vấn lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị; thiết kế đô thị;
  4. d) Tư vấn, cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo cấp quốc gia, quốc tế, hoạt động xúc tiến đầu tư về phát triển đô thị; dịch vụ cung cấp ấn phẩm, tài liệu, tư liệu thông tin về phát triển đô thị theo quy định của pháp luật.
  5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

II. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm:

  1. Các đơn vị trực thuộc Trung tâm:

1.1. Phòng Tổng hợp;

1.2. Phòng Thông tin và Cơ sở dữ liệu phát triển đô thị;

1.3. Phòng Hợp tác quốc tế và Xúc tiến đầu tư phát triển đô thị;

1.4. Phòng Nghiên cứu và Tư vấn phát triển đô thị;