CHƯƠNG V. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TÍCH HỢP

Quy hoạch phát triển đô thị tích hợp 1: Kết nối Quy hoạch không gian với Quy hoạch kinh tế xã hội (SEDP); Quy hoạch phát triển đô thị tích hợp 2: Tích hợp quy hoạch không gian với QH xây dựng và phát triển đô thị; Định giá Bất động sản; Thu hồi giá trị gia tăng từ đất. Quy hoạch phát triển đô thị tích hợp 3: Quy hoạch có sự tham gia cộng đồng; Giới và dân tộc thiểu số trong phát triển đô thị.

CHƯƠNG V. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TÍCH HỢP

(Nội dung tập trung hỗ trợ thực hiện hành động PAP 4-5)

  1. Quy hoạch phát triển đô thị tích hợp 1: Kết nối Quy hoạch không gian với Quy hoạch kinh tế xã hội (SEDP);
  2. Quy hoạch phát triển đô thị tích hợp 2: Tích hợp quy hoạch không gian với QH xây dựng và phát triển đô thị; Định giá Bất động sản; Thu hồi giá trị gia tăng từ đất.
  3. Quy hoạch phát triển đô thị tích hợp 3: Quy hoạch có sự tham gia cộng đồng; Giới và dân tộc thiểu số trong phát triển đô thị.

Tệp đính kèm:

Chuong 5-Phan 2.docx


30-12-2020

579 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL