Các khóa đào tạo năm 2020

Các khóa đào tạo năm 2020 - Chương trình Dự án Miền núi phía Bắc

 

Thông tin khóa học

Tên khóa học

Thời gian

Địa điểm tổ chức

Đối tượng tham gia

Mục tiêu/ yêu cầu của khóa học

Chương trình học

Năm 2020

Khóa 1

 Xây dựng chính sách quản lý phát triển đô thị

Ngày 27, 28/7/2020

Tại Tp. Hà Nội

Cán bộ XD chính sách

Giảng viên nguồn

Chuyên viên Viện Quản lý Phát triển đô thị.

(15 Học viên)

Kĩ năng xây dựng và đánh giá tác động chính sách đô thị

Tập huấn nâng cao năng lực xây dựng chính sách công và chính sách đô thị (khóa học nâng cao)

(Xây dựng chính sách quản lý phát triển đô thị) 

Khóa 2

 Tổ chức triển khai chính sách quản lý phát triển đô thị

Ngày 13/11/2020

  Tại Tp Nha Trang.

Cán bộ lãnh đạo Cán bộ kỹ thuật các địa phương

Giảng viên nguồn

(40 Học viên)

Tăng cường kiến thức về Kế hoạch Tăng trưởng xanh đô thị

Tập huấn hướng dẫn triển khai Kế hoạch TTX ĐT và xác định nhiệm vụ ưu tiên phát triển đô thị thông minh (cho các vùng Miền Bắc, duyên hải miền Trung và Tây Nguyên)

(Tổ chức triển khai chính sách quản lý phát triển đô thị)

Khóa 3

Tổ chức triển khai chính sách quản lý phát triển đô thị

Ngày 25/9/2020

  Tại Tp. Cần Thơ

Cán bộ lãnh đạo Cán bộ kỹ thuật các địa phương

Giảng viên nguồn

(40 Học viên)

Tăng cường kiến thức về ĐT thông minh

Tập huấn hướng dẫn triển khai Kế hoạch TTX ĐT và xác định nhiệm vụ ưu tiên phát triển đô thị thông minh (cho khu vực Miền Nam)

(Tổ chức triển khai chính sách quản lý phát triển đô thị)

Khóa 4

 Về thu hút đầu tư phát triển đô thị

Ngày 16/10/2020

 Tại Tp. Hà Nội.

Cán bộ XD chính sách

Cán bộ lãnh đạo

Cán bộ kỹ thuật

(15 Học viên)

Kĩ năng lựa chọn đầu tư ưu tiên cho phát triển đô thị và đề xuất dự án đầu tư

Tập huấn về thu hút đầu tư cho đổi mới mô hình tăng trưởng ĐT theo hướng tăng trưởng xanh, Đô thị  thông minh  (tiếp tục công việc đã triển khai năm 2019)

(Về thu hút đầu tư phát triển đô thị)

Khóa 5

 

Hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp thực hiện các PAP của Chương trình

Ngày 20/11/2020

  Tại Tp. Hạ Long

Cán bộ kỹ thuật

(20 Học viên)

Kĩ năng thực hiện dự án PforR

Tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp, xử lý tình huống trong quá trình thực hiện các PAP của Chương trình (tiếp tục công việc đã triển khai năm 2019)

 


30-12-2020

556 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL