CHƯƠNG IV. NÂNG CAO NĂNG LỰC THỰC HIỆN CÁC HÀNH ĐỘNG TĂNG CƯỜNG PAP

Các quy định thực hiện Kế hoạch hành động Chương trình Triển khai Hành động 1 của Kế hoạch các hành động tăng cường (PAP 1); Nâng cao năng lực thực hiện hành động tăng cường PAP 2– Đấu thầu mua sắm. Nâng cao năng lực thực hiện hành động tăng cường PAP 3- Công tác kiểm toán nhà nước Nâng cao năng lực thực hiện các hành động tăng cường PAP 4 và PAP 5 - Tham gia và Tham vấn trong quá trình thực hiện

CHƯƠNG IV. NÂNG CAO NĂNG LỰC THỰC HIỆN CÁC HÀNH ĐỘNG TĂNG CƯỜNG PAP

  1. Các quy định thực hiện Kế hoạch hành động Chương trình
  2. Triển khai Hành động 1 của Kế hoạch các hành động tăng cường (PAP 1);
  3. Nâng cao năng lực thực hiện hành động tăng cường PAP 2– Đấu thầu mua sắm.
  4. Nâng cao năng lực thực hiện hành động tăng cường PAP 3- Công tác kiểm toán nhà nước
  5. Nâng cao năng lực thực hiện các hành động tăng cường PAP 4 và PAP 5 - Tham gia và Tham vấn trong quá trình thực hiện

Tệp đính kèm:

Chuong 4-Phan 2.docx


30-12-2020

460 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL