PHẦN MỞ ĐẦU - BỘ TÀI LIỆU PHÁT TRIÊN NĂNG LỰC VỀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG BỘ TÀI LIỆU

PHẦN MỞ ĐẦU

  1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
  2. CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG BỘ TÀI LIỆU
  3. TÓM TẮT VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỪ NĂM 2015 ĐẾN NĂM 2018
  4. TÓM TẮT VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỪ NĂM 2019 ĐẾN NĂM 2020
  5. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỘ TÀI LIỆU
  6. DANH MỤC BẢNG CỦA BỘ TÀI LIỆU
  7. DANH MỤC HÌNH VẼ CỦA BỘ TÀI LIỆU
  8. MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA CỦA CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN

Tệp đính kèm:

Phan mo dau 1.docx


30-12-2020

397 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL