Thông báo

Công khai quyết toán NSNN năm 2023, dự toán NSNN năm 2024

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC;

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023

Căn cứ Điều 8 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Báo cáo tình hình đánh giá phân loại đô thị thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đô thị

Ngày 09/01/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 153/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình đánh giá phân loại đô thị thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đô thị.

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC;

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam

THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức năm 2023 vào làm việc tại Trung tâm Thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị

Căn cứ Kế hoạch số 154/KH-PTĐT ngày 04/4/2023 của Cục Phát triển đô thị về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 vào làm việc tại Trung tâm Thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023, cụ thể như sau:

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 vào làm việc tại Trung tâm Thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 vào làm việc tại Trung tâm Thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2022 - CỤC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Căn cứ Điều 8 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2022 - BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017; Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Công khai dự toán và quyết toán NSNN 2021-2022

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC;

Rà soát công tác phân loại đô thị đối với các đô thị loại V trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Xây dựng vừa có công văn 2216/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát công tác phân loại đô thị đối với các đô thị loại V.