CHƯƠNG VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH

Giới thiệu quy trình thực hiện hạng mục dự án Hướng dẫn lập kế hoạch nâng cao hàng năm; Tổng kết rút kinh nghiệm về những tồn tại trong việc thực hiện kế hoạch nâng cao năm 2015 của thành phố Nâng cao năng lực đánh giá hiện trạng tài sản; Nhận xét dữ liệu thu thập và góp ý bổ sung về tình trạng tài sản; Kế hoạch quản lý tài sản năm 2017 Hướng dẫn thu hồi đất, cơ chế định giá đất và tài sản Hướng dẫn tham gia và tham vấn cộng đồng Quy tắc thực hành về môi trường – Hướng dẫn kỹ thuật

CHƯƠNG VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH

  1. Giới thiệu quy trình thực hiện hạng mục dự án
  2. Hướng dẫn lập kế hoạch nâng cao hàng năm; Tổng kết rút kinh nghiệm về những tồn tại trong việc thực hiện kế hoạch nâng cao năm 2015 của thành phố
  3. Nâng cao năng lực đánh giá hiện trạng tài sản; Nhận xét dữ liệu thu thập và góp ý bổ sung về tình trạng tài sản; Kế hoạch quản lý tài sản năm 2017
  4. Hướng dẫn thu hồi đất, cơ chế định giá đất và tài sản
  5. Hướng dẫn tham gia và tham vấn cộng đồng
  6. Quy tắc thực hành về môi trường – Hướng dẫn kỹ thuật

Tệp đính kèm:

Chuong 6-Phan 2.docx


30-12-2020

583 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL