Phòng Chiến lược và kế hoạch phát triển đô thị

Phòng Chiến lược và kế hoạch phát triển đô thị có chức năng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện các định hướng, chiến lược, quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia, xây dựng chương trình kế hoạch phát triển hệ thống đô thị trên phạm vi cả nước; Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc đầu tư, phát triển đô thị theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt khu vực được phân công.

 Nhiệm vụ, quyền hạn.

1. Chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, định hướng, chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị quốc gia, các chương trình, dự án trọng điểm quốc gia về phát triển đô thị, các chỉ tiêu về lĩnh vực phát triển đô thị gắn với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước theo từng giai đoạn; các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế phục vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức soạn thảo để Bộ trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc Bộ ban hành theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các dịch vụ công trong lĩnh vực phát triển đô thị;

2. Đầu mối, chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án phát triển đô thị tổng hợp, đánh giá, báo cáo số liệu hàng năm về chương trình nâng cấp đô thị; lập kế hoạch nâng cấp đô thị hàng năm; quản lý sử dụng đất đô thị trong phạm vi cả nước.

3. Phụ trách các địa phương phía Bắc từ Huế trở ra trừ Vùng Thủ đô Hà Nội về:

3.1. Tổ chức thẩm định các khu vực phát triển đô thị, các dự án đầu tư phát triển đô thị thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

3.2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan soạn thảo trình Bộ trưởng văn bản có ý kiến thống nhất để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận đầu tư các dự án đầu tư phát triển đô thị thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp Tỉnh theo quy định.

3.3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan soạn thảo trình Bộ trưởng văn bản có ý kiến thống nhất để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể những khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt.

                        3.4. Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định pháp luật về việc lập, thẩm định, phê duyệt đối với khu vực phát triển đô thị, các dự án đầu tư phát triển đô thị, việc chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt.

3.5. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các hoạt động đầu tư phát triển đô thị; hỗ trợ địa phương trong hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển đô thị; theo dõi việc quản lý khu vực phát triển đô thị, dự án phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch;

4. Phụ trách các địa phương phía Bắc từ Huế trở ra về:

            4.1. Tổ chức thẩm định các đề án công nhận loại đô thị theo thẩm quyền;

            4.2. Hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện chương trình phát triển đô thị và phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu;

4.3. Hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, dự án sau khi được phê duyệt theo sự phân công của Cục trưởng;

4.4. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về trật tự xây dựng đô thị; hướng dẫn việc quản lý sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch và kế hoạch phát triển đô thị đã được phê duyệt;

4.5. Hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực phát triển đô thị hoạt động theo đúng quy định của pháp luật trên địa bàn được phân công;

            4.6. Tổng hợp, báo cáo Cục trưởng số liệu hàng tháng, quý, năm, và đột suất (khi có yêu cầu) về các nhiệm vụ được giao theo địa bàn được phân công.

            5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức.

1. Phòng Chiến lược và kế hoạch phát triển đô thị có Trưởng phòng, một số phó phòng và các công chức, lao động hợp đồng có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của phòng;

2. Trên cơ sở nhiệm vụ của phòng, trưởng phòng có trách nhiệm cụ thể hoá kế hoạch công tác cho từng tháng, quý, năm; giao nhiệm vụ, xác định trách nhiệm và sản phẩm của mỗi cán bộ, công chức trong phòng.