Các khóa đào tạo năm 2015

Các khóa đào tạo năm 2015 Chương trình Dự án Miền núi phía Bắc

I.         TÓM TẮT VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỪ NĂM 2015 ĐẾN NĂM 2018

  1. Năm 2015

Thực hiện công tác Triển khai Kế hoạch năm 2015 đã được Bộ Xây dựng và Ngân hàng Thế giới thống nhất (Quyết định số 598/QĐ-BXD ngày 28/5/2015), Bộ Xây dựng đã triển khai hàng loạt các khóa đào tạo nâng cao năng lực cho các đối tượng trực tiếp tham gia quản lý dự án (cán bộ của Ban quản lý dự án; một số phòng ban của thành phố). Ngoài ra một số khóa đào tạo có thêm đối tượng là các Sở ngành của tỉnh như: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, vv. Các nội dung đào tạo năm 2015 chủ yếu tập trung vào đào tạo các kỹ năng quản lý dự án: Quản lý tài chính; quản lý đấu thầu; quản lý hợp đồng; quản lý dự án; quản lý chất lượng công trình; quản lý an toàn xá hội. Bên cạnh đó Bộ Xây dựng cũng đã tiến hành đào tạo một số khóa liên quan đến Phương thức PforR (quản lý tài sản; lập ké hoạch nâng cao; đào tạo chuyên sâu về PAP2, PAP4 và PAP5). Mặt khác thông qua hợp đồng do đơn vị tư vấn hỗ trợ kỹ thuật sử dụng quỹ PPTAF, Bộ Xây dựng cũng  đã yêu cầu tư vấn tiến hành khảo sát, đánh giá nhu cầu đạo tạo chung liên quan đến 7 tỉnh tham gia chương trình và tổ chức một số khóa đào tạo liên quan đến việc hướng dẫn các mẫu biểu về lập FS; quản lý tài chính, quản lý đấu thầu cho các cán bộ thuộc BQL dự án và Ban chuẩn bị dự án.

Kết quả: Tổng số khóa đào tạo đã được tiến hành trong năm là 11 khóa trong đó, các khóa do Bộ Xây dựng trực tiếp tổ chức là 08 khóa; 03 khóa do đơn vị tư vấn THIKECO thực hiện theo hợp đồng được tài trợ từ quỹ PPTAF.

Bảng 1. Tổng hợp kết quả các khóa đào tạo tập huấn năm 2015

TT

Tên khóa đào tạo/ tập huấn

Thời gian, địa điểm

Số lượng tham gia

Đối tượng

1

Chương trình tập huấn nâng cao năng lực thực hiện hành động tăng cường PAP4- PAP5

-Thời gian: ngày 19- 20/11/2015

-Địa điểm: thành phố Thái Nguyên

102

học viên

Đại diện Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị; Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên của Thanh tra Bộ Xây dựng; Đại diện nhóm công tác Ngân hàng Thế giới; Đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Sở của tỉnh; Đại diện lãnh đạo và chuyên viên các phòng ban của thành phố; Các Ban quản lý dự án đầu tư, Ban

Chuẩn   bị   dự   án   sử   dụng  vốn PPTAF của các thành phố  tham gia Chương trình Tư vấn THIKECO

2

Khóa tập huấn nâng cao năng lực thực hiện hành động tăng cường  PAP2 và công tác Kiếm toán xác minh kết  quả và tài chính

-Thời gian: ngày 19- 20/11/2015

-Địa điểm: thành phố Thái Nguyên

95

học viên

Đại diện Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị; Đại diện Cục Đấu thầu-Bộ KH&ĐT; Đại diện nhóm công tác ngân hàng Thế giới; Đại diện Kiểm toán Nhà nước; Đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Sở của tỉnh; Đại diện lãnh đạo và chuyên viên các phòng ban của thành phố; Các Ban quản lý dự án đầu tư, Ban Chuẩn bị dự án sử dụng vốn PPTAF của các thành phố  tham  gia  Chương  trình;   Tư

vấn THIKECO

3

Quản lý đấu thầu và quản lý hợp đồng

-Thời gian: ngày

02/12-

05/12/2015

-Địa điểm: thành phố Hải Phòng

33

học viên

Các đơn vị thuộc CỤc Phát triển  đô thị; Thanh tra Bộ Xây dựng; Lãnh đạo và chuyên viên các Phòng, Ban của 7 thành phố tham gia chương trình; Lãnh đạo và cán bộ Ban Quản lý dự án 7 thành phố tham gia chương trình.

4

Quản lý dự án và quản lý tài chính

-Thời gian: ngày

02/12-

05/12/2015

-Địa  điểm:

thành    phố Hải Phòng

44

học viên

Các đơn vị thuộc Cục Phát triển đô thị; Thanh tra Bộ Xây dựng; Lãnh đạo và chuyên viên các Phòng, Ban của 7 thành phố tham gia chương trình; Lãnh đạo và cán bộ Ban Quản lý dự án 7 thành phố tham gia chương trình.

5

Quản lý chất lượng công trình

-Thời gian: ngày 9/12- 11/12/2015

-Địa điểm: thành   phố Hà Nội

43

học viên

Các đơn vị thuộc Cục Phát triển đô thị; Thanh tra Bộ Xây dựng; Lãnh đạo và chuyên viên các Phòng, Ban của 7 thành phố tham gia chương trình;  Lãnh  đạo và cán bộ Ban  Quản  lý  dự  án  7  thành phố

tham gia chương trình.

6

An toàn xã hội

-Thời gian: ngày 9/12- 11/12/2015

-Địa điểm: thành phố Hà Nội

32

học viên

Các đơn vị thuộc Cục Phát triển đô thị; Thanh tra Bộ Xây dựng; Lãnh đạo và chuyên viên các Phòng, Ban của 7 thành phố tham gia chương trình; Lãnh đạo và cán bộ Ban  Quản  lý  dự  án  7  thành phố

tham gia chương trình.

7

Khóa tập huấn nâng cao năng lực về Xây dựng Báo cáo đánh giá tình trạng tài sản của   các  thành

phố

-Thời gian: ngày 12/12/2015

-Địa điểm: thành phố Hà Nội

28

học viên

Đại diện Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị; Đại diện chuyên viên các phòng ban của thành phố; Đại diện các Ban quản lý dự án đầu tư; Tư vấn THIKECO

8

Khóa tập huấn nâng cao năng lực về Xây dựng Kế hoạch nâng cao các thành phố

-Thời gian: ngày 12/12/2015

-Địa điểm: thành phố Hà Nội

28

học viên

Đại diện Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị; Đại diện chuyên viên các phòng ban của thành phố; Đại diện các Ban quản lý dự án đầu tư; Tư vấn THIKECO

 

Tổng

 

405

 

- Các công tác hỗ trợ trực tiếp đã nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư cũng như phát triển đô thị cho các cán bộ của các tỉnh và thành phố tham gia Chương trình.

Công tác hỗ trợ nâng cao năng lực được Bộ Xây dựng rất chú trọng thực hiện  với các nội dung như hỗ trợ trực tiếp “cầm tay chỉ việc” cho các thành phố tham gia Chương trình trong việc thực hiện Chương trình theo Phương thức mới – Chương trình dựa theo kết quả PforR và tuân thủ các yêu cầu của Kế hoạch hành động Chương trình PAP.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng còn thực hiện các hỗ trợ năng lực trực tiếp thông qua Tư vấn THIKECO cho các đô thị thuộc Chương trình với mục tiêu chính: (i) Hỗ trợ Bộ Xây dựng chuẩn bị kế hoạch nâng cao năng lực cho các tỉnh phù hợp với mục tiêu

 

của Chương trình; (ii) Tiến hành khảo sat đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực cho UBND các thành phố tham gia Chương trình, lập mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung nâng cao năng lực cho các đối tượng liên quan của cá Thành phố/ thị xã tham gia chương trình, Kiểm toán nhà nước và Bộ Xây dựng để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình; Hỗ trợ cho Bộ Xây dựng chuẩn bị kế hoạch nâng cao năng lực cho các tỉnh phù hợp với mục tiêu của Chương trình đô thị miền núi phía Bắc.

+ Thực hiện khảo sát nhu cầu năng lực với các nội dung sau: (i) Khảo sát về năng lực liên quan trực tiếp đến công tác quản lý dự án; (ii) Khảo sát về năng lực liên quan đến công tác quản lý nhà nước; (iii) Đánh giá nhân sự của 7 đô thị tham gia Chương trình đô thị MNPB. Khảo sát được thực hiện tại 09 đơn vị được khảo sát,  280 phiếu đã được phát ra, 183 phiếu đã thu được. Với đối tượng khảo sát bao gồm: cấp trung ương (Bộ xây dựng,, Cục Phát triển dô thị, Thanh tra Bộ, Kiểm toán Nhà nước); cấp Tỉnh, Thành phố (UBND các tỉnh, UBND các thành phố, Ban quản lý dự án đầu tư).

+ Thực hiện các khóa đào tạo, tập huấn: Khóa đào tạo về năng lực quản lý dự án (ngày 18/8/2015 tại thành phố Hòa Bình) với đối tượng tham dự là Lãnh đạo và chuyên viên của Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị; Tư vấn Hỗ trợ kỹ thuật; Lãnh đạo và chuyên viên các Phòng Ban của 7 thành phố; Lãnh đạo và cán bộ 7 Ban QUản lý dự án và Ban Chuẩn bị dự án sử dụng vốn PPTAF. Các chuyên đề nâng cao năng lực đấu thầu (51 người), quản lý hợp đồng (40 người) và quản lý tài chính (30  người).


28-12-2020

1084 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL