Các khóa đào tạo năm 2019

Các khóa đào tạo năm 2019 - Chương trình Dự án Miền núi phía Bắc

  1. TÓM TẮT VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỪ NĂM 2019 ĐẾN NĂM 2020
  2. Công tác đào tạo bồi dưỡng 2019

Các nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển năng lực giai đoạn 2019 - 2020 bao gồm:

  • Xây dựng, lập kế hoạch thức hiện.
  • Công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, năm 2020: Tổ chức các khóa đào tạo nhằm xây dựng, tổ chức triển khai chính sách đô thị và đổi mới mô hình tăng trưởng đô thị và quản lý đầu tư phát triển đô thị áp dụng phương thức thực hiện dựa trên kết quả
  • Duy trì bền vững công tác phát triển năng lực thông qua các gói thầu kỹ thuật hỗ trợ, cung cấp chuyên gia hướng dẫn trực tiếp cho các thành phố và phát triên năng lực lực trên trang thông tin điện tử và qua việc tổng hợp bộ tài liệu

Công tác đào tạo bồi  dưỡng 2019 gồm 07 khóa đào tạo / tập huấn/ hội thảo  với 10 lớp học với 240 học viêc. Trong đó có:

3 lớp dành cho cán bộ chính sách ( bao gồm các Cục, Vụ, Viện và Học viện thuộc Bộ Xây dựng)

5 lớp dành cho các đối tượng thuộc 07 thành phố tham gia chương trình (bao gồm: lãnh đạo, chuyên viên các thành phố tham gia chương trình, lãnh đạo chuyên viên các ban quản lý dự án, lãnh đạo, chuyên viên các Sở Xây dựng của các tỉnh có thành phố tham gia chương trình)

2 lớp mở rộng dành cho Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch đầu tư của các tỉnh Vùng Tây Nguyên – Nam Trung Bộ.

Bảng 5. Tổng hợp kết quả các khóa đào tạo  bồi dưỡng 2019

Hoạt động

Mục tiêu

Đối tượng

Thời gian, địa điểm

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

I-Các khóa học ngắn hạn

KH 1/2019

 

 

Kĩ năng xây dựng và đánh giá tác động chính sách đô thị

 

 

Cán bộ XD

chính sách

15 Học viên

 

 

Ngày     23, 24/7/2019

Tại Hà Nội

 

 

-      Chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước xây dựng chính phủ kiến tạo, liêm chính

-  Tham mưu hoạch định chính sách công trong phát

1.1. Tập huấn nâng cao năng lực xây dựng chính sách công và chính sách đô thị

 

 

 

 

 

 

1.2. Tập huấn về phương pháp triển khai chính sách ĐT

 

 

 

 

 

Kĩ năng tổ chức triển khai chính sách ĐT

 

 

 

 

 

Cán    bộ XD

chính sách

15    Học viên

 

 

 

 

 

Ngày     30,

31/7      Tại Hà Nội

triển đô thị

- Xây dựng dự thảo văn  bản quy phạm pháp luật  của Bộ

-Kỹ năng triển khai  và đánh giá thực thi  chính sách công

-Kỹ năng Quan hệ công chúng trong công tác triển khai và đánh giá chính sách công

-Quản trị truyền thông trong xây dựng và  thực hiện Chính sách công

-Trao đổi về kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo,  điều hành trong công tác thực hiệnchức năng quản lý  nhà

nước về phát triển đô thị

KH 2/2019

 

 

Tăng cường kiến thức về Kế hoạch TTX ĐT

 

 

Cán    bộ lãnh đạo Cán    bộ kỹ thuật các    địa phương Giảng viên nguồn

25    Học viên

 

 

Ngày 23/8 Tại Yên Bái

 

 

-  Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt nam đến năm 2030 ( QĐ số 84/2018/QĐ –TTg ngày 19 tháng 01 năm 2018)

-     Chiến lược tăng trưởng xanh tại Việt Nam và các kết quả đã đạt được.

-  Kinh nghiệm về Tăng trưởng xanh ĐT tại các nước trên thế giới

-   Quy định Bộ chỉ số đô thị tăng   trưởng   xanh   và   tổ

chức thực hiện

2.1. Phổ biến về Kế hoạch TTX ĐT

 

2.2. Tập huấn hướng dẫn xây dựng bộ chỉ tiêu ĐT TTX

Phương pháp   luận

cơ bản trong việc xây dựng bộ chỉ tiêu ĐT TTX

Cán bộ lãnh đạo Cán bộ kỹ thuật các địa phương

Giảng viên nguồn

25    Học viên

Ngày 24/8 Tại Yên Bái

-Quan điểm, mục tiêu và các nội dung của Thông tư 01/2018/TT-BXD        ngày

05/1/2018

-Phương pháp triển khai thực hiện thu thập 24 chỉ tiêu của Thông tư

-Chia nhóm và tập huấn số liệu, giải đáp các thắc mắc trong  công  tác  lấy  số liệu

và lập báo cáo đánh giá

KH 3/2019

 

 

 

 

3.1. Phổ biến về Đề án đô thị thông minh

Tăng cường kiến thức về ĐT thông minh

Cán bộ lãnh đạo Cán bộ kỹ thuật các địa phương

Giảng viên nguồn

30    Học viên

Ngày 1/10 Tại Thái Nguyên

-Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững việt nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 ( Quan điểm và nguyên tắc; Mục tiêu của Đề án)

-Vai trò của Đô thị thông minh trong quản lý và phát triển đô thị

-Kinh nghiệm các nước về phát triển đô thị  thông minh

-Tình hình triển khai Đề án và Sơ bộ kết quả thực hiện

3.2.Tập huấn về tổ  chức triển khai các nhiệm vụ theo Đề án ĐT thông minh

Kĩ      năng

xác định nhiệm    vụ

ưu        tiên

trong tổ chức triển khai     lĩnh

Cán bộ lãnh đạo Cán bộ kỹ thuật các địa phương

Giảng

Ngày 2/10 Tại Thái Nguyên

-Các nhóm nhiệm vụ ưu tiên và giải pháp thực hiện của Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững việt nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030

 

 

vực        ĐT thông minh

viên nguồn

30    Học viên

 

-Mối quan hệ giữ xây dựng đô thị thông minh gắn với tăng trưởng xanh đô thị

-Chia nhóm thảo luận về xác định nhiệm vụ ưu tiên trong    phát    triển    đô thị

thông minh

KH 4/ 2019

Tăng cường tiếng anh - hỗ trợ đạt tiếng anh             theo

chương trình B1;B2 - khung tham       chiếu

châu âu

Tăng cường    kỹ

năng sử dụng tiếng Anh

Cán bộXD chính sách

5      Học viên

Khai giảng ngày  8/8 tại Bộ Xây dựng

Thi         lấy chứng    chỉ tháng 11/2019

 

KH 5/2019

Đối thoại về đổi mới mô hình           tăng trưởng đô thị

theo       hướng

tăng trưởng xanh, đô thị thông minh

Kiến thức tổng  hợp về quản trị đô          thị

nhằm chuyển đổi mô       hình tăng trưởng    đô thị phù hợp trong    giai

đoạn    hiện nay

Cán bộXD chính sách

Cán    bộ lãnh đạo

Cán    bộ kỹ thuật

Giảng viên nguồn

40    Học viên

Ngày 5,6/12 Tại Đà Lạt

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa vào cơ chế hợp tác phát triển trong điều kiện Việt Nam

Định hướng phát triển của ngành xây dựng và khu vực đô thị trong bối cảnh tăng trưởng mới

Triển khai hỗ trợ các đô thị trong đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng trưởng xanh, thông minh, ứng phó biến đổi khí hậu

Trao đổi về lồng ghép nội dung tăng trưởng đô thị xanh, thông minh trong công tác nâng cao năng lực,

tập huấn, đào tạo

 

 

 

 

 

Trao đổi về các mô hình phát triển đô thị tăng  trưởng xanh, thông minh theo    kinh    nghiệm  trong

nước  và quốc tế

KH       6/2019

Tập huấn về Thu hút đầu tư cho đổi mới mô hình tăng trưởng  ĐT theo       hướng

tăng trưởng xanh, đô thị thông minh

Kĩ      năng

lựa chọn đầu tư ưu tiên      cho

phát triển đô thị  và đề xuất dự án đầu tư

Cán    bộ xây dựng chính sách

Cán    bộ lãnh đạo

Cán    bộ kỹ thuật

35    Học viên

Ngày 7/12 Tại Đà Lạt

Yếu tố tăng trưởng xanh và đô thị thông minh trong cạnh tranh đô thị

Một số kinh nghiệm trong nước vàquốc tế trong  thu lại giá trị gia tang từ đất

KH       7/2019

Tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp, xử      lý     tình

huống trong quá trình thực hiện các PAP của Chương trình

Kĩ       năng

thực     hiện

dự            án

PforR

Cán    bộ kỹ thuật

20    Học viên

Ngày 29/11Tại Tuyên Quang

Cập nhật các văn bản, quy định pháp luật về quản lý  tài sản, an toàn, xã hội, môi trường và quản lý chất lượng công trình

Công tác quản lý chất lượng,

quản lý dự án (theo yêu cầu)

Chương trình đô thị miền núi

phía Bắc - nguồn vốn  ODA)

  1. Công tác đào tạo bồi dưỡng 2020

Công tác đào tạo bồi dưỡng 2020 gồm 05 khóa đào tạo /tập huấn/ hội thảo với khoảng 100 học viên. Trong đó có:

  • lớp dành cho cán bộ chính sách (bao gồm các Cục, Vụ, Viện và Học viện thuộc Bộ Xây dựng)
  • lớp dành cho các đối tượng thuộc 07 thành phố tham gia chương trình (bao gồm: lãnh đạo, chuyên viên các thành phố tham gia chương trình, lãnh đạo chuyên viên các ban quản lý dự án, lãnh đạo, chuyên viên các Sở Xây dựng của các tỉnh có thành phố tham gia chương trình)

2 lớp mở rộng dành cho các tỉnh vùng Miền Bắc, duyên hải miền Trung , Tây Nguyên và miền nam

Bảng 5. Tổng hợp kết quả các khóa đào tạo  bồi dưỡng 2020

TT

Khóa tập huấn

1

Tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp, xử lý tình huống trong quá trình thực hiện các PAP của Chương trình (như quản lý cơ sở dữ liệu khiếu nại, tố cáo/ đấu thầu/ đền  bù  giải  phóng  mặt bằng hoặc  Công tác duy tu  bảo dưỡng các

hạng mục công trình...)

2

Kĩ năng nâng cao về xây dựng chính sách đô thị

3

Tập huấn nâng cao về Thu hút đầu tư cho đổi mới mô hình tăng trưởng ĐT theo hướng TTX, ĐT thông minh

4

Tập huấn hướng dẫn triển khai Kế hoạch TTX ĐT và xác định nhiệm vụ ưu

tiên phát triển đô thị thông minh (khóa 1 cho các vùng Miền Bắc, duyên hải miền Trung và Tây Nguyên)

5

Tập huấn hướng dẫn triển khai Kế hoạch TTX ĐT và xác định nhiệm vụ ưu tiên phát triển đô thị thông minh (khóa 2 cho vùng Miền Nam)


29-12-2020

573 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL

Bình luận