Lễ Khởi động "Chương trình phát triển đô thị quốc gia dựa trên kết quả cho khu vực miền núi phía Bắc"