Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020