Hội nghi tổng kết tình hình thực hiện công tác năm 2013 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2014 Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị