HỘI THẢO THAM VẤN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN XÂY DỰNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DIẾN ĐÀN ĐÔ THỊ VIỆT NAM