Hội thảo "Đánh giá tình hình triển khai dự án VMN8P01 hợp phần Bộ Xây dựng và trao đổi phương pháp xây dựng hệ thống chỉ số đô thị"