Cục Phát triển đô thị tham gia Liên hoan văn nghệ quần chúng cơ quan Bộ Xây dựng