Hội thảo “Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam - 2015” và Hội nghị thường niên năm 2015 Diễn đàn đô thị Việt Nam