Đại hội thi đua yêu nước ngành xây dựng lần thứ IV