Cục Phát triển đô thị tham gia Liên hoan văn nghệ quần cơ quan Bộ Xây dựng năm 2015