Cục Phát triển đô thị tham gia Hội khỏe cơ quan Bộ Xây dựng