12/2014/TT-BXD - Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/08/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị

Phát triển đô thị
Bộ xây dựng
Thông tư
25-08-2014

Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị

Tệp đính kèm:

BXD_12-2014-TT-BXD_25082014.signed.pdf

930 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL