1247/BXD-PTĐT - Hướng dẫn tổ chức thiết lập Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS phục vụ phát triển đô thị thông minh

Phát triển đô thị
Bộ xây dựng
14-04-2022

Hướng dẫn tổ chức thiết lập Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS phục vụ phát triển đô thị thông minh

Tệp đính kèm:

1247BXD-PTDT_0001_20220414111618476470_signed20220414111659.pdf

413 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL