Công khai quyết toán ngân sách năm 2020 và dự toán ngân sách năm 2021 - Cục Phát triển đô thị

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC;

 
Căn cứ Quyết định số 996/QĐ-PTĐT ngày 25/9/2017 của Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phát triển đô thị;
Cục Phát triển đô thị công khai quyết toán ngân sách năm 2020 và dự toán ngân sách năm 2021 (nội dung chi tiết tại file đính kèm)

Tệp đính kèm:

Cong khai du toan va quyet toan NSNN 2020.2021.pdf


08-03-2022

174 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL