Công khai quyết toán NSNN năm 2023, dự toán NSNN năm 2024

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC;

 
Căn cứ Quyết định số 1161/QĐ-BXD ngày 01/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phát triển đô thị;
Cục Phát triển đô thị công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, chi tiết tại:
 

Tệp đính kèm:

cong khai quyet toan ngan sach 2023 cuc PTDT.pdf


11-04-2024

115 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL