THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức năm 2023 vào làm việc tại Trung tâm Thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị

Căn cứ Kế hoạch số 154/KH-PTĐT ngày 04/4/2023 của Cục Phát triển đô thị về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 vào làm việc tại Trung tâm Thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023, cụ thể như sau:

 1. Số lượng chỉ tiêu và vị trí tuyển dụng

Cục Phát triển đô thị tuyển dụng 04 viên chức, cụ thể như sau:

TT

Đơn vị

Chỉ tiêu tuyển dụng

Vị trí việc làm tuyển dụng

01

Trung tâm Thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị

04

chỉ tiêu

- 01 Kế toán viên

- 01 Nghiên cứu viên về lĩnh vực phát triển đô thị

- 01 chuyên viên Hợp tác quốc tế

- 01 chuyên viên  thông tin dữ liệu về quy hoạch, phát triển đô thị

 1. Điều kiện đăng ký dự tuyển
  • Điều kiện, tiêu chuẩn chung: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyến viên chức:
 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Có đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu kèm theo thông báo này;
 • Có lý lịch rõ ràng, phù hợp quy định tại mục 7 thông báo này;
 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm quy định tại mục 2.2;

 

 • Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ theo quy định, có giấy xác nhận của cơ sở y tế theo quy định tại mục 7 thông báo này;
 • Có hồ sơ đăng ký dự tuyển theo quy định tại mục 7 của thông báo này;
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm quy định tại mục 2.2.
 • Không thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.2 Điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu của từng vị trí tuyển dụng

Ngoài điều kiện, tiêu chuẩn chung, đối với từng vị trí tuyển dụng đòi hỏi phải đáp ứng các điều kiện, cụ thể sau:

 1. a) Về trình độ chuyên môn:

* Đi với người đăng ký dự tuyển vị trí nghiên cứu viên phát triển đô thị

 • Có bằng đại học trở lên thuộc ít nhất một trong các chuyên ngành về quản lý đô thị, quy hoạch đô thị, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, môi trường; tốt nghiệp đại học chuyên ngành loại khá trở lên;
 • Ưu tiên có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học; kinh nghiệm tham xây dựng cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về đô thị (được đơn vị xác nhận).

* Đi với người đăng ký dự tuyển vị trí chuyên viên Hợp tác quốc tế:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ít nhất trong các chuyên ngành về quy hoạch đô thị, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, quản lý đô thị, kinh tế đô thị, môi trường đô thị;
 • Ưu tiên học tập tại các Trường Đại học quốc tế, học tập ở nước ngoài hoặc có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức quốc tế và đối tác quốc tế (được đơn vị xác nhận).

* Đi với người đăng ký dự tuyển vị trí chuyên viên thông tin dữ liệu về quy hoạch, phát triển đô thị:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành về: quy hoạch đô thị, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, môi trường;
 • Ưu tiên có kinh nghiệm thực hiện các dự án cơ sở dữ liệu đô thị; có bằng cấp hoặc chứng chỉ bồi dưỡng về cơ sở dữ liệu.

* Đi với người đăng ký dự tuyn vị trí kế toán viên

 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ít nhất một trong các chuyên ngành tài chính, kế toán, không thuộc trường hợp những người không được làm kế toán theo quy định của Luật Kế toán;
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc kế toán cho đơn vị sự nghiệp công lập (được đơn vị xác nhận).

 

 1. Về ngoại ngữ:
 • Đi với vị trí chuyên viên Hợp tác quốc tế: Có kỹ năng sử dụng tiếng Anh tương đương bậc 5 (C1) trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
 • Đi với các vị trí còn lại: Có kỹ năng sử dụng tiếng Anh tương đương bậc 2 (A2) trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
 1. Về tin học:
 • Đi với vị trí chuyên viên thông tin dữ liệu về quy hoạch, phát triển đô thị: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Mã IU10) theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
 • Đi với các vị trí khác: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
 1. Phương thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua xét tuyển.

 1. Nội dung, hình thức xét tuyển

Vòng 1:

 • Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
 • Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại 01 vị trí.

Vòng 2: Thi nghiệp vụ chuyên ngành

 • Hình thức thi: Thi viết.
 • Nội dung thi: Kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, cụ thể theo bộ đề thi của Hội đồng tuyển dụng
 • Thời gian: 180 phút (không kể thời gian chép đề).
 • Thang điểm: 100 điểm.
 • Không phúc khảo kết quả vòng 2.
 1. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển
  • Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
 • Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
 • Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
  • Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Cục trưởng Cục Phát triển đô thị xem xét, quyết định người trúng tuyển.
 • Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
  • Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức: Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP, Điều 2 Nghị định 140/2017/NĐ-CP, cụ thể như sau:
 • Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
 • Người dân tộc thiếu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
 • Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
 • Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
 • Người dự tuyển đáp ứng đủ điều kiện là đối tượng, tiêu chuẩn áp dụng chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 140/2017/NĐ-CP.
 1. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ
  • Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/5/2023 đến hết ngày 15/6/2023.
  • Địa điểm nhận hồ sơ: Người dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp cho bà Phạm Thị Hương Giang – Trưởng phòng Tổng hợp Trung tâm Thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị tại Phòng 414 – Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, số 37 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; điện thoại: 0912085810.
 2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người dự tuyển có nhu cầu đăng ký dự tuyển phải nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (mẫu phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên cổng Thông tin điện tử của Cục Phát triển đô thị) và các giấy tờ sau đây:

 1. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
 2. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật ra tiếng Việt và phải được kiểm định qua Cục Kiểm định chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 3. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT- BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.
 4. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công chứng, chứng thực.
 5. 04 ảnh màu 3x4cm (ảnh chụp trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày đăng ký), 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ báo tin.

Lưu ý: Mỗi người dự tuyển chỉ được nộp hồ sơ vào 01 vị trí việc làm cần tuyển và Cục Phát triển đô thị không trả lại hồ sơ đã nộp đăng ký dự tuyến cho người dự tuyển.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển
  • Thời gian: Dự kiến trong tháng 6/2023.
  • Địa điểm: Tại Trụ sở của Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng (địa chỉ: 37 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội).

Cục Phát triển đô thị sẽ thông báo danh sách người dự tuyển đủ điều kiện dự thi tuyển vòng 2, thời gian và nội dung thi trên trang thông tin điện tử của Cục Phát triển đô thị: www.phattriendothi.vn

Cục Phát triển đô thị thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết./.

Tệp đính kèm:

Phieu du tuyen.pdf


15-05-2023

1759 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL