Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023

Căn cứ Điều 8 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 1161/QĐ-BXD ngày 01/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phát triển đô thị;
Cục Phát triển đô thị công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023, chi tiết tại: 

Tệp đính kèm:

Mẫu số 09c-CKTSC.pdf
Mẫu số 09d-CKTSC.pdf


07-02-2024

377 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL