Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 và dự toán ngân sách năm 2023

            Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

            Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

            Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017;

            Căn cứ Quyết định số 1161/QĐ-BXD ngày 01/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Phát triển đô thị;

            Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-PTĐT ngày 30/09/2017 của Cục Phát triển đô thị về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị; Quyết định số 26/QĐ-PTĐT ngày 30/9/2021 của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 và khoản 4 điều 2 Quyết định số 37/QĐ-PTĐT ngày 30/9/2017 của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị;

            Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 và dự toán ngân sách năm 2023.

 

            Tệp đính kèm: Quyết định số 39/QĐ-BQL ngày 21/11/2023 và các biểu mẫu kèm theo Quyết định.

Tệp đính kèm:

39.QĐ-BQL0001.pdf


22-12-2023

865 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL