Báo cáo tình hình đánh giá phân loại đô thị thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đô thị

Ngày 09/01/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 153/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình đánh giá phân loại đô thị thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đô thị.

 
 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 3572/BXD-PTĐT ngày 09/8/2023 về việc hướng dẫn rà soát quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, đánh giá phân loại đô thị để thực hiện sắp xếp ĐVHC đô thị cấp huyện, cấp xã. Hiện nay, các địa phương đã có phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 và 2026-2030.

1. Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, báo cáo tình hình đánh giá phân loại đô thị để thực hiện sắp xếp đối với các trường hợp là ĐVHC đô thị sau sắp xếp, cụ thể như sau:

1.1. Thực trạng tình hình quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và chương trình phát triển đô thị có liên quan ĐVHC đô thị hình thành sau sắp xếp.

a) Trường hợp ĐVHC đô thị sau sắp xếp dự kiến là thành phố, thị xã, thị trấn có mở rộng phạm vi toàn đô thị, cần phải lập Đề án phân loại đô thị, đề nghị báo cáo cụ thể:

- Thực trạng tình hình (đã phê duyệt/đang thẩm định/đang lập/chưa có nhiệm vụ) quy hoạch chung đô thị của ĐVHC đô thị sau sắp xếp; phạm vi quy hoạch chung đô thị được duyệt và phạm vi ĐVHC đô thị hình thành sau sắp xếp.

- Chương trình phát triển đô thị của ĐVHC đô thị sau sắp xếp.

b) Trường hợp ĐVHC đô thị sau sắp xếp là thành phố, thị xã có mở rộng phạm vi nội thành, nội thị, cần phải lập báo cáo rà soát, đánh giá phân loại đô thị, đề nghị báo cáo cụ thể:

- Thực trạng tình hình (đã phê duyệt/đang thẩm định/đang lập/chưa có nhiệm vụ) quy hoạch chung đô thị của ĐVHC đô thị sau sắp xếp.

- Thực trạng tình hình (đã phê duyệt/đang thẩm định/đang lập/chưa có nhiệm vụ) quy hoạch phân khu của ĐVHC đô thị sau sắp xếp; phạm vi quy hoạch phân khu được duyệt và phạm vi khu vực mở rộng nội thành, nội thị của ĐVHC đô thị sau sắp xếp.

- Chương trình phát triển đô thị của ĐVHC đô thị sau sắp xếp.

c) Trường hợp ĐVHC đô thị sau sắp xếp dự kiến thành lập mới phường từ xã hoặc sắp xếp phường với xã, cần phải lập báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, đề nghị báo cáo cụ thể:

- Thực trạng tình hình (đã phê duyệt/đang thẩm định/đang lập/chưa có nhiệm vụ) quy hoạch chung đô thị của ĐVHC đô thị sau sắp xếp; phạm vi quy hoạch chung đô thị được phê duyệt và phạm vi nội thành, nội thị khu vực mở rộng.

- Thực trạng tình hình (đã phê duyệt/đang thẩm định/đang lập/chưa có nhiệm vụ) quy hoạch phân khu của ĐVHC đô thị sau sắp xếp; phạm vi quy hoạch phân khu được duyệt và phạm vi khu vực dự kiến thành lập mới phường hoặc mở rộng phường hiện hữu.

d) Trường hợp thành phố trực thuộc Trung ương khi thực hiện phương án sắp xếp ĐVHC có dự kiến mở rộng quận hiện hữu hoặc thành lập quận mới, đề nghị có báo cáo chi tiết riêng.

1.2. Các khó khăn, vướng mắc (nếu có) và đề xuất, kiến nghị giải pháp tháo gỡ có liên quan đến việc đánh giá phân loại đô thị để thực hiện sắp xếp ĐVHC.

2. Đề nghị Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến đơn vị hành chính đô thị dự kiến hình thành sau sắp xếp tại Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 (Thông báo số 3243/TB-TTKQH ngày 28/12/2023).

Nội dung Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 19 tháng 01 năm 2024. Sau thời gian trên Bộ Xây dựng không nhận được ý kiến của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì xin được hiểu địa phương chưa có khó khăn, vướng mắc liên quan công tác quy hoạch đô thị và đánh giá phân loại đô thị trong triển khai thực hiện sắp xếp ĐVHC.

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_153-BXD-PTDT_09012024.pdf


11-01-2024

1065 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL