Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 vào làm việc tại Trung tâm Thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 vào làm việc tại Trung tâm Thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị

Ngày 04/04/2023, Cục Phát triển đô thị đã có Công văn số 154/KH-PTĐT về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 làm việc tại Trung tâm Thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

Tệp đính kèm:

BXD_154-KH-PTDT_04042023.pdf


13-04-2023

1552 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL