Hội nghị thường niên năm 2014 Diễn đàn đô thị Việt Nam

Bộ Xây dựng là cơ quan thường trực của Diễn đàn. Với những đóng góp hiệu quả và tích cực, thông qua các hoạt động phong phú, đa dạng mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế, Diễn đàn đô thị Việt Nam đã trở thành cầu nối không thể thiếu được giữa Chính phủ Việt Nam và các đối tác phát triển cũng như các bên liên quan vì mục tiêu phát triển hệ thống đô thị quốc gia.

Hội nghị thường niên năm 2014 với sự tham gia của hơn 100 Cơ quan, Tổ chức thành viên của Diễn đàn thuộc 7 nhóm: Các Bộ ngành, Các tổ chức quốc tế tài trợ đa phương, Các tổ chức quốc tế tài trợ song phương, Các đô thị, Hiệp hội nghề nghiệp và học viện đào tạ, Các Tổ chức phi chính phủ, Các tổng công ty khu vực tư nhân sẽ tiếp tục củng cố tổ chức, thể chế của Diễn đàn, hình thành các nhóm thành viên chủ chốt theo từng chuyên đề, mở rộng sự tham gia của các thành viên và phát triển nguồn tài chính bền vững, tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế trong khu vực và trên thế giới. Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Diễn đàn Đô thị Việt Nam được thành lập và đi vào hoạt động theo biên bản ghi nhớ năm 2003 với mục tiêu thúc đẩy trao đổi chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức khoa học, nghề nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức phi Chính phủ, các tổ chức và cá nhân thuộc các thành phần kinh tế, các nhà tài trợ nhằm đóng góp tích cực vào việc xây dựng và thực hiện các chính sách về quản lý và phát triển đô thị, thực hiện Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và Xóa đói giảm nghèo – CPRGS và nâng cao hiệu quả các hoạt động quản lý và phát triển đô thị ở Việt Nam.

Mục tiêu Hội nghị thường niên Diễn đàn đô thị Việt Nam năm 2014 :Phát huy vai trò thành viên VUF. Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của Diễn đàn Đô thị Việt Nam về đối thoại chính sách phát triển đô thị trên cơ sở Kế hoạch Chiến lược của Diễn đàn.

ICC


26-06-2014

558 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL