[Thông báo] Kế hoạch nâng cao điều chỉnh năm 2019 - Chương trình đô thị miền núi phía Bắc, vay vốn Ngân hàng Thế giới WB

Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng đăng tải thông tin chi tiết về việc phê duyệt kế hoạch nâng cao điều chỉnh năm 2019

Hiệp định tài trợ số 5476-VN Chương trình phát triển đô thị quốc gia dựa trên kết quả khu vực miền núi phía Bắc (Chương trình) đã được ký kết ngày 17/7/2014 giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới và có hiệu lực từ ngày 30/10/2014.

 Thực hiện Quyết định số 2225/BXD-PTĐT ngày 19/9/2017 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình đô thị miền núi phía Bắc (POM)- điều chỉnh lần thứ hai, trong đó quy định về việc công bố công khai Chỉ số giải ngân DLI 1.1 Kế hoạch hàng năm nâng cao của các thành phố tham gia Chương trình.

 Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng đăng tải thông tin chi tiết về việc phê duyệt kế hoạch nâng cao điều chỉnh năm 2019 chi tiết như sau:

 Kế hoạch nâng cao điều chỉnh năm 2019 - Chương trình đô thị miền núi phía Bắc, vay vốn WB:

Thành phố Thái Nguyên:

http://thainguyencity.gov.vn/home/news/?9671/Quyet-dinh-Phe-duyet-dieu-chinh-Ke-hoach-tang-cuong-nam-2019-du-an-

 Thành phố Cao Bằng:

http://ubndtp.caobang.gov.vn/node/2072  

Thành phố Yên Bái:

http://thanhphoyenbai.yenbai.gov.vn/van-ban-chi-dao-dieu-hanh/van-ban-ubnd-thanh-pho/?UserKey=2304-QD-UBND-ngay-30-7-2019-cua-UBND-thanh-pho-Yen-Bai---Quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-dieu

File Kế hoạch nâng cao điều chỉnh 2019 chi tiết tại:

https://drive.google.com/open?id=1V21s2DPeaZzSVHVa1pJpdAz-21UAzpJM18-06-2019

197 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL