Thanh Hóa: Phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 39% vào năm 2024

(Xây dựng) - Mục tiêu tỉnh Thanh Hóa năm 2024 sẽ phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt 39%, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đô thị đạt 96%, chất lượng đô thị ngày càng được nâng cao.

Thanh Hóa: Phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 39% vào năm 2024
Thanh Hóa phấn đấu năm 2024 tỷ lệ đô thị hóa đạt 39%.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Thanh Hóa năm 2023. Tổng giá trị gia tăng theo giá cố định năm 2010 đạt 20.603 tỷ đồng, tăng 4,07% so với năm 2022, bằng 93,1% kế hoạch; tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch đô thị đạt 96%, bằng 100,2% so với năm 2022; tỷ lệ đô thị hóa đạt 38%, bằng 102,7% so với năm 2022.

Công tác quy hoạch xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm triển khai, số lượng hồ sơ quy hoạch được lập nhiều, cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, thu hút nhiều dự án tại các đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh. Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch triển khai lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023 làm cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

Đã thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt 69 hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng (32 nhiệm vụ và 37 đồ án); 23 đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch, trong đó có điều chính cục bộ Quy hoạch chung (QHC) Khu kinh tế Nghi Sơn thực hiện theo phân cấp của Thủ tướng Chính phủ. Tham gia ý kiến 286 hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng để UBND cấp huyện phê duyệt.

Đã hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2040 tại Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 17/3/2023; Hoàn thành trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh QHC đô thị Lam Sơn - Sao Vàng. Tiến độ lập QHC xây dựng xã: Tổng số xã hiện nay trên địa bàn tỉnh là 469 xã, trong đó số xã thực hiện lập và thực hiện theo QHC đô thị là 125 xã, số xã lập QHC xây dựng xã là 344 xã. Tới thời điểm tháng 12/2023, đã có 296/344 xã có QHC xây dựng xã đã được phê duyệt, tỷ lệ phủ kín quy hoạch đạt 86%. Trong đó, tỷ lệ QHC xây dựng xã đã được phê duyệt tại các huyện miền núi là 109/153 đạt 71,2%; tỷ lệ QHC xây dựng xã được duyệt tại các huyện miền xuôi là 186/191 đạt 97,4%.

Sở Xây dựng Thanh Hóa cũng đã hướng dẫn nội dung phiếu lấy ý kiến cộng đồng dân cư, có liên quan về nội dung nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị tại Công văn số 5484/SXD-QH ngày 15/8/2023; hướng dẫn thực hiện lập quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn (Công văn số 5599/SXD-QH ngày 250/8/2023).

Để phấn đấu được tỷ lệ đô thị hóa đạt 39% Sở Xây dựng Thanh Hóa tiếp tục tham mưu, rà soát các quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung đô thị, các khu chức năng trên toàn tỉnh. Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu, giúp UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Thảo Chi

 


https://baoxaydung.com.vn/thanh-hoa-phan-dau-ty-le-do-thi-hoa-toan-tinh-dat-39-vao-nam-2024-368834.html - 23-01-2024

115 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL