Kế hoạch nâng cao năm 2017 - Chương trình đô thị miền núi phía Bắc, vay vốn Ngân hàng Thế giới WB

Hiệp định tài trợ số 5476-VN Chương trình phát triển đô thị quốc gia dựa trên kết quả khu vực miền núi phía Bắc (Chương trình) đã được ký kết ngày 17/7/2014 giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới và có hiệu lực từ ngày 30/10/2014.

        Thực hiện Quyết định số 513/BXD-PTĐT ngày 18/3/2015 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình đô thị miền núi phía Bắc (POM)- điều chỉnh lần thứ nhất, trong đó quy định về việc xác nhận Chỉ số giải ngân DLI 3.1 về việc đăng tải các Kế hoạch nâng cao năm 2017 của các thành phố tham gia Chương trình. Cục Phát triển đô thị- Bộ Xây dựng đăng tải các thông tin chi tiết về việc phê duyệt kế hoạch nâng cao 2017 chi tiết như sau:

Kế hoạch nâng cao năm 2017 - Chương trình đô thị miền núi phía Bắc, vay vốn WB:

1. Thành phố Bắc Kạn:

http://tpbackan.backan.gov.vn/Pages/tin-tuc-su-kien-327/thong-bao-384/quyet-dinh-so-3568-ubnd-thanh-pho-ba-7c1dcdc620e0ad84.aspx

2. Thành phố Cao Bằng:

http://ubndtp.caobang.gov.vn/node/396

http://ubndtp.caobang.gov.vn/node/426

3. Thành phố Điện Biên Phủ:

http://tpdienbienphu.gov.vn/vi/laws/view-363-1750-QD-UBND/

4. Thành phố Hòa Bình:

http://ubndtp.hoabinh.gov.vn/kinh-te-do-thi/1349-quyet-dinh-5382-chuong-trinh-do-thi-mien-nui-phia-bac

5. Thành phố Thái Nguyên:

http://www.thainguyencity.gov.vn/home/news/?2044/Quyet--dinh-phe-duyet-Ke-hoach-tang-cuong-nam-2017-du-an-

6. Thành phố Tuyên Quang:

http://thanhphotuyenquang.gov.vn/Document/203/2/3/Quyet....html

7. Thành phố Yên Bái

http://thanhphoyenbai.yenbai.gov.vn/van-ban-chi-dao-dieu-hanh/van-ban-ubnd-thanh-pho/?UserKey=Quyet-dinh-so-6358-QD-UBND-ngay-29-12-2016-cua-UBND-thanh-pho-Yen-Bai-V-v-Phe-duyet-Ke-ho


30-12-2016

338 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL