Kế hoạch, lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Hà Tĩnh

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch số: 424/KH-UBND thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025.

 

 
Kế hoạch, lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Thành lập ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện và cấp xã (tại các đơn vị thực hiện việc sắp xếp) thành lập Ban Chỉ đạo của cấp mình để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại địa phương. Thời gian hoàn thành: chậm nhất là ngày 30/9/2023

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan và địa phương tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị toàn tỉnh triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 (đã lồng ghép với hội nghị toàn quốc theo hình thức trực tuyến ngày 31/7/2023).

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở, ngành, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, của các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; thời gian bắt đầu từ khi kế hoạch này được ban hành cho đến khi tiến hành sơ kết thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 vào năm 2025.

Các cơ quan báo chí thực hiện việc thông tin, tuyên truyền về quá trình thực hiện, kết quả đạt được, những gương làm tốt và những bài học kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; thời gian bắt đầu từ khi kế hoạch này được ban hành cho đến khi tiến hành sơ kết thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 vào năm 2025.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện việc tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, của các ngành, các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, người lao động và Nhân dân ở địa phương trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; thời gian bắt đầu từ khi kế hoạch này được ban hành cho đến khi tiến hành sơ kết thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 vào năm 2025.

Xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính

UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của địa phương mình theo mẫu quy định đối với đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định. 

Khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn địa phương (kể cả các đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2026 - 2030 hoặc đã đảm bảo tiêu chuẩn), trình huyện, thành, thị ủy (theo phân cấp của từng địa phương) xem xét, thống nhất; báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Tĩnh xem xét, quyết định. Thời gian hoàn thành: chậm nhất là ngày 10/10/2023.

Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan rà soát, tổng hợp phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của các địa phương gửi đến để xây dựng phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã chung của tỉnh; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Thời gian hoàn thành: chậm nhất là ngày 20/10/2023.

Sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Sở Nội vụ hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 chung của tỉnh; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ để cho ý kiến. Thời gian hoàn thành: chậm nhất là ngày 31/10/2023.

Sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ về phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh; Sở Nội vụ tiếp thu, hoàn thiện, tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp (sau khi đã có ý kiến thống nhất của cấp có thẩm quyền trong trường hợp phương án tổng thể có điều chỉnh so với phương án đã thống nhất). Thời gian hoàn thành: trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ Nội vụ có ý kiến bằng văn bản.

Lập đề án phân loại đô thị; hồ sơ công nhận đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị

UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức lập đề án phân loại đô thị đối với thị trấn dự kiến hình thành sau sắp xếp; hồ sơ công nhận đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với phường dự kiến hình thành sau sắp theo quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022); trình Sở Xây dựng thẩm định.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan lập đề án phân loại đô thị đối với trường hợp thành phố, thị xã dự kiến điều chỉnh địa giới hành chính không trùng với phạm vi đô thị hiện có. Thời gian hoàn thành: chậm nhất là ngày 15/11/2023.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức thẩm định đề án phân loại đô thị, hồ sơ công nhận đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị của các địa phương gửi đến; tham mưu cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện quy trình, hồ sơ tại cấp tỉnh theo quy định tại Nghị quyết số 1210 (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 26). Thời gian hoàn thành: chậm nhất là ngày 31/12/2023.

Xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

Căn cứ phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của địa phương mình theo mẫu; gửi hồ sơ đề án sắp xếp về Sở Nội vụ tổng hợp. Thời gian hoàn thành: chậm nhất là ngày 31/3/2024.

Căn cứ phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, đồng thời rà soát đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã từ các địa phương gửi đến; tổng hợp, hoàn thiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 chung của tỉnh; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh có văn bản gửi các địa phương để tổ chức việc lấy ý kiến cử tri theo quy định. Thời gian hoàn thành: chậm nhất là ngày 15/4/2024.

Tổ chức triển khai thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính

Căn cứ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được UBND tỉnh gửi đến, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức in ấn phiếu lấy ý kiến cử tri và triển khai việc lấy ý kiến cử tri trên địa bàn đơn vị hành chính cấp xã liên quan đề án theo trình tự, thủ tục quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 và Nghị định của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới ĐVHC; tổng hợp, báo cáo kết quả về HĐND cùng cấp, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh theo quy định. Thời gian hoàn thành: Giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo và thống nhất ngày tổ chức lấy ý kiến (ngày Chủ nhật) trên địa bàn toàn tỉnh, hoàn thành chậm nhất là ngày 31/5/2024.

Trên cơ sở đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã do UBND tỉnh gửi đến và kết quả lấy ý kiến của cử tri tại địa phương (đạt trên 50% tổng số cử tri trên địa bàn tán thành), HĐND cấp xã, HĐND cấp huyện tại các đơn vị hành chính có liên quan thảo luận, biểu quyết về việc tán thành hoặc không tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính theo trình tự từ cấp xã đến cấp huyện tại kỳ họp HĐND gần nhất; hoặc tổ chức kỳ họp HĐND chuyên đề.

Thời gian hoàn thành:

+ HĐND cấp xã họp: chậm nhất là ngày 10/6/2024.

+ HĐND cấp huyện họp: chậm nhất là ngày 20/6/2024.

Sau khi HĐND cấp xã, cấp huyện ban hành nghị quyết, Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thảo luận, biểu quyết về việc tán thành hoặc không tán thành chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Thời gian hoàn thành: chậm nhất là ngày 25/6/2024.

Trên cơ sở tờ trình (kèm đề án sắp xếp) của UBND tỉnh, HĐND tỉnh họp xem xét, ban hành nghị quyết về chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Thời gian hoàn thành: Kỳ họp giữa năm 2024.

Trình Chính phủ đề án sắp xếp đơn vị hành chính

Sau khi HĐND tỉnh ban hành nghị quyết, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành tờ trình gửi Chính phủ, Bộ Nội vụ (kèm theo hồ sơ đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của tỉnh). Thời gian hoàn thành: chậm nhất là ngày 15/7/2024.

Căn cứ Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan theo chức năng nhiệm vụ, kịp thời tổ chức thực hiện và tham mưu cấp có thẩm quyền tổ chức công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại các đơn vị mới thành lập.

Tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và giải quyết chế độ, chính sách dôi dư ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

Thực hiện sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương ở các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025;

Thực hiện việc thu hồi con dấu cũ, đăng ký lại con dấu mới; chuyển đổi các loại giấy tờ của cơ quan, tổ chức, danh nghiệp và Nhân dân do thay đổi địa giới hành chính, tên gọi của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

Thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù và chế độ, chính sách theo các chương trình mục tiêu quốc gia đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp theo quy định; Rà soát, lập hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Triển khai công tác lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 

Để thực hiện hiệu quả Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 35/2023/NQ-UBTVQH15, ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 117/NQ-CP, ngày 30/7/2023 của Chính phủ về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đảm bảo quy định, phù hợp thực tiễn tại địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả một số nội dung sau:

Một là, tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức rõ quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 theo Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 35/2023/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 117/NQ-CP của Chính phủ.

Hai là, các huyện, thành, thị ủy tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ở địa phương theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Chỉ thị, Kế hoạch của tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị; kịp thời đề xuất, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Ba là, Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh kịp thời rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và quy hoạch khác liên quan bảo đảm phù hợp với việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 theo quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Tổ chức xây dựng phương án tổng thể, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án; thông qua đề án theo quy định. Trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Trước mắt, kịp thời ban hành và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sắp xếp cho giai đoạn 2023 - 2025, trong đó yêu cầu cụ thể về lộ trình, tiến độ, trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan, địa phương; phương án sắp xếp phải được nghiên cứu, xem xét, đánh giá toàn diện để bảo đảm sự tiếp nối giữa hai giai đoạn 2023 - 2025 và 2026 - 2030, bảo đảm ổn định đời sống của nhân dân địa phương, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bản.

Chỉ đạo rà soát, đánh giá và tham mưu giải quyết cán bộ, công chức cấp xã dôi dư, tồn đọng về tài sản, trụ sở làm việc, trường học, trạm y tế và nội dung đạt chuẩn nông thôn mới... sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc khối chính quyền địa phương bảo đảm quy định, phù hợp thực tiễn; bảo đảm nguồn kinh phí để triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định.

Chỉ đạo Sở Nội vụ tiếp nhận, tổng hợp, tham mưu xử lý các vấn đề liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các địa phương khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; báo cáo và kiến nghị cấp có thẩm quyền các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo các quy định của Trung ương và thực tiễn của địa phương. 

Tham mưu sơ kết, tổng kết việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

Bốn là, Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo HĐND tỉnh kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản theo thẩm quyền để tổ chức thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; kịp thời xem xét, ban hành nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh và giám sát thực hiện.

Năm là, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh chủ trì rà soát, đánh giá và tham mưu giải quyết các tồn đọng về cán bộ Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

Chủ trì tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thẩm định phương án, đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với những đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp.

Chỉ đạo, hướng dẫn, thẩm định đề án của các huyện, thành, thị ủy về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính sách đối với người dôi dư của các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã khi thực hiện sắp xếp. 

Chủ trì, phối hợp với các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, định kỳ hằng quý tổng hợp báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Sáu là, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan truyền thông của tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, mục đích của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng thuận, thống nhất thực hiện.

Bẩy là, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và giải quyết chế độ, chính sách đối với người dôi dư của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sau khi sắp xếp.

Xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động khi thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tổ chức giám sát quá trình triển khai thực hiện.

Tám là, các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại địa phương, cơ sở chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đảm bảo theo quy định, lộ trình, phù hợp thực tiễn. 

Ban Thường vụ các huyện, thành, thị ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đảm bảo kịp thời, nghiêm túc, đúng quy định./.


https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/ - 28-09-2023

175 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL