Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Đồng Nai

(Chinhphu.vn) - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức ký ban hành phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 tỉnh Đồng Nai.

 

Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Đồng Nai - Ảnh 1.

Một góc xã Trị An, H.Vĩnh Cửu

Sắp xếp 4 đơn vị hành chính cấp xã

Theo đó, giai đoạn 2023- 2025, tỉnh Đồng Nai không có đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp. Có 4 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp bao gồm: xã Trị An (H. Vĩnh Cửu); P. Hòa Bình và P. Thanh Bình (TP.Biên Hòa); P. Xuân Trung (TP. Long Khánh). 

Theo đó, tại H.Vĩnh Cửu, sẽ nhập diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hiếu Liêm vào xã Trị An. Đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập dự kiến lấy tên là Trị An. Nơi đặt trụ sở làm việc của đơn vị hành chính mới tại UBND xã Trị An.

Tại TP. Biên Hòa, sẽ nhập, điều chỉnh diện tích tự nhiên, quy mô dân số của P.Hòa Bình vào P. Quang Vinh. Đồng thời, điều chỉnh một phần KP.10, P. Tân Phong vào P. Quang Vinh do phân bố dân cư không hợp lý. Đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập dự kiến lấy tên là Quang Vinh. Nơi đặt trụ sở làm việc của đơn vị hành chính mới tại UBND P. Quang Vinh. 

Nhập, điều chỉnh diện tích tự nhiên, quy mô dân số của P. Thanh Bình và P. Quyết Thắng vào P. Trung Dũng. Đồng thời, điều chỉnh một phần KP.10, P. Tân Phong vào P.Trung Dũng do phân bố dân cư không hợp lý. Đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập dự kiến lấy tên là Trung Dũng. Nơi đặt trụ sở làm việc của đơn vị hành chính mới tại UBND P. Quyết Thắng. 

Tại TP. Long Khánh, nhập diện tích tự nhiên, quy mô dân số của P. Xuân Trung và P. Xuân Thanh vào P. Xuân An. Đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập dự kiến lấy tên là Xuân An. Lấy trụ sở UBND P. Xuân An hiện tại làm trụ sở làm việc của các đơn vị hành chính cấp xã sau khi sắp xếp. 

Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Đồng Nai cũng xác định các đơn vị hành chính thuộc diện khuyến khích sắp xếp bao gồm các xã: Bình Hòa, Tân Bình (H. Vĩnh Cửu); Phú Trung, Phú Sơn, Núi Tượng, Phú Lập, Nam Cát Tiên (H. Tân Phú); các phường: Tân Tiến, Tân Mai, Tam Hòa, Bình Đa (TP. Biên Hòa). Đồng thời, nêu rõ phương án cụ thể khi thực hiện sắp xếp các đơn vị này.

Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Đồng Nai - Ảnh 2.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa P.Quang Vinh (TP.Biên Hòa).

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trước khi sắp xếp, toàn tỉnh có 11 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 9 huyện và 2 thành phố); có 170 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 121 xã, 9 thị trấn và 40 phường). 

Sau sắp xếp, đơn vị hành chính cấp huyện không thay đổi; đơn vị hành chính cấp xã sẽ giảm 11 đơn vị (gồm 4 xã, 0 thị trấn và 7 phường), còn lại 159 đơn vị.

Năm 2023, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách liên quan đến sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã

Tại phương án tổng thể, UBND tỉnh Đồng Nai cũng xác định rõ kế hoạch và lộ trình thực hiện việc sắp xếp.

Theo đó, năm 2023, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đáp ứng yêu cầu thực tiễn việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030. 

UBND tỉnh, UBND cấp huyện tiến hành việc xây dựng phương án tổng thể, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đồng thời có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn; các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện khuyến khích sắp xếp. 

Năm 2024, hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025

Năm 2024, hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tập trung giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ tổ chức ở đơn vị hành chính chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp. Sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025. 

Thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025. 

Năm 2025, hoàn thành việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của công dân

Năm 2025, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 (bao gồm cả đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023-2025). 

Hoàn thành việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của công dân, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới, tên gọi của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025. 

Hoàn thành việc lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. 

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Đồng Nai đảm bảo thực hiện theo tinh thần và các quy định tại Kết luận số 48 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 117 của Chính phủ về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. 

Trong giai đoạn 2023-2025, tỉnh Đồng Nai không thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện. Đối với đơn vị hành chính cấp xã, thực hiện sắp xếp đối với đơn vị thuộc diện bắt buộc và đơn vị thuộc diện khuyến khích sắp xếp là cần thiết và khách quan; phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các đơn vị liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Việc sáp nhập thành đơn vị hành chính mới tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở và hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng các khu dân cư trên địa bàn.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã gắn với việc giảm số lượng, tăng quy mô đơn vị hành chính, giải quyết các vấn đề còn bất cập; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo chủ trương Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời đáp ứng được xu thế phát triển của địa phương. 

Trước đó, Tỉnh ủy Đồng Nai đã ban hành kế hoạch số 293 về thực hiện Kết luận số 48 của Bộ Chính trị  về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2023 -2030.

Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Đồng Nai - Ảnh 4.
Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Đồng Nai - Ảnh 5.

Đồ họa: Báo Đồng Nai


14-11-2023

279 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL