Phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã theo Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế

(Chinhphu.vn) - Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó có phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã.

 

 
 

 

Cụ thể, rà soát, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018, Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 35/2023/NQ-UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Phương án sắp xếp cụ thể các đơn vị hành chính cấp thành phố, quận, huyện, cấp xã thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, XÃ GIAI ĐOẠN 2023 - 2025

TT

Đơn vị hành chính

Tỷ lệ diện tích so với tiêu chuẩn (%)

Tỷ lệ dân số so với tiêu chuẩn (%)

Hiện trạng đơn vị hành chính chưa đảm bảo tiêu chuẩn trong giai đoạn 2023 - 2025

Dưới 70% hai tiêu chuẩn

Diện tích dưới 20%, dân số chưa đạt 300%

I

Các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp

 

 

 

 

1

Xã Điền Hòa (huyện Phong Điền)

45,15

65,95

x

 

2

Xã Điền Môn (huyện Phong Điền)

54,77

43,63

x

 

3

Xã Phong Hải (huyện Phong Điền)

18,23

60,96

x

 

4

Xã Phú Thanh (thành phố Huế)

25,35

68,25

x

 

5

Xã Phú Dương (thành phố Huế)

19,50

174,91

 

x

6

Xã Phú Sơn (thị xã Hương Thủy)

66,47

39,60

x

 

7

Xã Thủy Tân (thị xã Hương Thủy)

25,20

65,69

x

 

II

Đơn vị hành chính cấp huyện, xã thuộc diện khuyến khích sắp xếp

 

 

 

 

1

Cấp huyện

 

 

 

 

 

Huyện Nam Đông

76,21

37,83

 

 

2

Cấp xã

 

 

 

 

2.1

Xã Hương Thọ (thành phố Huế)

93,81

125,18

 

 

2.2

Xã Hải Dương (thành phố Huế)

32,31

125,64

 

 

2.3

Xã Phong Thu (huyện Phong Điền)

88,63

52,08

 

 

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, XàTHUỘC DIỆN SẮP XẾP GIAI ĐOẠN 2026 - 2030

TT

Đơn vị hành chính cấp huyện

Đơn vị hành chính cấp xã

Tỷ lệ diện tích so với tiêu chuẩn (%)

Tỷ lệ dân số so với tiêu chuẩn (%)

Hiện trạng đơn vị hành chính

chưa đảm bảo tiêu chuẩn trong

giai đoạn 2026 - 2030

(số liệu tính đến 31/12/2022)

Dưới 100% hai tiêu chuẩn

Diện tích dưới 30%, dân số chưa đạt 200% đối với cấp huyện và 300% đối với cấp xã

1

Huyện Phú Lộc

Xã Lộc Bình

87,92

87,25

x

 

2

Huyện Phú Lộc

Xã Lộc Hòa

65,1

74,5

x

 

3

Huyện Phú Lộc

Xã Xuân Lộc

87,97

64,38

x

 

4

Huyện Phú Vang

Xã Phú Lương

59,6

88,21

x

 

Ghi chú: Số lượng đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2026 - 2030 có thể thay đổi và tiếp tục được cập nhật theo quy định của pháp luật.


08-01-2024

51 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL