Hậu Giang: Sẽ thành lập 03 thị trấn mới trong giai đoạn 2021-2025

(Xây dựng) – Ngày 02/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh đã ký ban hành Công văn số 1505/UBND-NCTH về việc tổ chức thực hiện thành lập thị trấn Tân Long thuộc huyện Phụng Hiệp, thị trấn Đông Phú thuộc huyện Châu Thành, thị trấn Xà Phiên thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 – 2025.

 
Hậu Giang: Sẽ thành lập 03 thị trấn mới trong giai đoạn 2021-2025
Một góc huyện Phụng Hiệp.

Công văn UBND tỉnh Hậu Giang cho biết xét Báo cáo số 201/BC-SNV ngày 14/9/2023 của Sở Nội vụ về tiến độ thực hiện các nội dung liên quan đến việc thành lập các thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2025, Chủ tịch UBND tỉnh:

Giao Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương có giải pháp tổ chức thực hiện 02 tiêu chí chưa đạt chuẩn để thành lập thị trấn (tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp) của xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ theo đúng quy định. Trường hợp khó khăn vướng mắc, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Giao Giám đốc Sở: Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh và Chủ tịch UBND huyện: Châu Thành, Long Mỹ, Phụng Hiệp căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 21/2/2022 của UBND tỉnh về thành lập thị trấn Tân Long thuộc huyện Phụng Hiệp, thị trấn Đông Phú thuộc huyện Châu Thành, thị trấn Xà Phiên thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2025 khẩn trương rà soát triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 14/9/2023, Sở Nội vụ Hậu Giang đã ban hành Báo cáo số 201/BC-SNV Tiến độ thực hiện các nội dung liên quan đến việc thành lập các thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 – 2025. Báo cáo Sở Nội vụ cho biết trong thời gian qua, Sở Nội vụ đã phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện Châu Thành, Long Mỹ, Phụng Hiệp để thực hiện các nội dung liên quan đến việc thành lập các thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2025.

Theo Báo cáo Sở Nội vụ, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, đã đạt 6 tiêu chuẩn thị trấn: Dân số 12.444 người (Quy mô dân số của thị trấn (theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13) là 8.000 người trở lên). Theo tiêu chuẩn quy mô dân số này xã Đông Phú đạt dân số thị trấn. Diện tích tự nhiên toàn xã Đông Phú hiện là 16,99 km2; Theo quy định tại Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 diện tích tự nhiên của thị trấn là 14 km2 trở lên. Như vậy, xã Đông Phú đạt diện tích thị trấn. Xã Đông Phú được UBND tỉnh Hậu Giang công nhận đô thị loại V theo Quyết định số 1001/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 về việc công nhận đô thị Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang là đô thị loại V. Như vậy xã Đông Phú đạt thị tiêu chuẩn đô thị. Tổng thu năm 2021 xã Đông Phú là 8.153.402.614 đồng; Tổng chi ngân sách năm 2021 là 6.263.949.481 đồng. Tồn quỹ ngân sách 1.889.453.133 đồng.

Theo quy định Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 về cân đối thu chi ngân sách là đủ. Đạt tiêu chuẩn cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều trung bình 3 năm (2020 - 2022): Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều trung bình 3 năm (2020 - 2022) xã Đông Phú là 2,26% (năm 2020: 2,98%; năm 2021: 1,83%; năm 2022: 1,98%); thấp hơn tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm (2020 - 2022) của huyện Châu Thành là 3,34%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trung bình 03 năm gần nhất (theo quy định Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15) là đạt bình quân của huyện. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp xã Đông Phú là 66,42%; Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp (theo quy định Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15) là 65%. Như vậy, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp xã Đông Phú đạt chuẩn thị trấn.

Xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp đã đạt 06 tiêu chuẩn thị trấn: Quy mô dân số xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp là 18.748 người (Quy mô dân số của thị trấn theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 là 8.000 người trở lên). Diện tích tự nhiên toàn xã Tân Long hiện là 22,11km2 (Diện tích tự nhiên của thị trấn (theo quy định tại Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13) là 14 km2 trở lên). Xã Tân Long được UBND tỉnh Hậu Giang công nhận đô thị loại V theo Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 về việc công nhận đô thị Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang là đô thị loại V. Tổng thu năm 2021 xã Tân Long là 8.990.394.963 đồng; Tổng chi ngân sách năm 2021 là 8.575.191.122 đồng. Tồn quỹ ngân sách 415.203.841 đồng (Cân đối thu chi ngân sách (theo quy định Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 là đủ). Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều trung bình 3 năm của xã Tân Long là 7,11% (năm 2019: 3,04%; năm 2020: 9,66%; năm 2021: 8,64%); thấp hơn tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm (2020 - 2022) của huyện Phụng Hiệp là 7,86%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trung bình 03 năm gần nhất (theo quy định Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15) là đạt bình quân của huyện. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp xã Tân Long là 66,19%. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp (theo quy định Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 là 65%).

Hậu Giang: Sẽ thành lập 03 thị trấn mới trong giai đoạn 2021-2025
Một góc khu dân cư xã Đông Phú.

Xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, đạt 04 tiêu chuẩn, còn 2 tiêu chuẩn không đạt. Đó là tiêu chuẩn về hộ nghèo và tỷ lệ lao động phi nông nghiệp. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều trung bình 3 năm của xã Xà Phiên là 12,4% (năm 2019: 13,73%; năm 2020: 9,03%; năm 2021: 14,44%); cao hơn tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm (2020 - 2022) của huyện Long Mỹ là 5,86%; Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp xã Xà Phiên là 55,14% (Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp (theo quy định Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 là 65%).

Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang cho biết qua rà soát, đánh giá sơ bộ các tiêu chuẩn thành lập thị trấn thì xã Đông Phú của huyện Châu Thành, xã Tân Long của huyện Phụng Hiệp cơ bản đảm bảo đủ các tiêu chuẩn để thành lập thị trấn. Tuy nhiên, đối với xã Xà Phiên của huyện Long Mỹ vẫn còn gặp một số khó khăn là 02 tiêu chí chưa đạt chuẩn theo quy định (tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp). Vì tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trung bình 3 năm gần nhất của xã cao so với tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm của huyện. Xã Xà Phiên mới được phê duyệt là xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Sở Nội vụ Hậu Giang đề nghị để kịp thời tháo gỡ nhưng khó khăn, thực hiện các nội dung trong việc thành lập 03 thị trấn trên địa bàn tỉnh theo đúng Kế hoạch số 26/KH-UBND, trong thời gian tới, UBND tỉnh phải chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan, UBND huyện Long Mỹ quan tâm, có giải pháp để tổ chức thực hiện đạt các tiêu chuẩn hiện nay còn chưa theo đúng quy định…

Huỳnh Biển


Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/ - 02-10-2023

109 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL