Cần Thơ: Phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa năm 2024 là 75%

(Xây dựng) – UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 364/UBND-XDĐT về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu Tỷ lệ đô thị hóa của thành phố Cần Thơ năm 2024. Theo đó, tỷ lệ đô thị hóa thành phố Cần Thơ năm 2024 là 75%.

Cần Thơ: Phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa năm 2024 là 75%

 22:00 | 29/01/2024

(Xây dựng) – UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 364/UBND-XDĐT về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu Tỷ lệ đô thị hóa của thành phố Cần Thơ năm 2024. Theo đó, tỷ lệ đô thị hóa thành phố Cần Thơ năm 2024 là 75%.

Cần Thơ: Phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa năm 2024 là 75%
Cần Thơ đô thị miền sông nước.

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo đạt chỉ tiêu về tỷ lệ đô thị hóa năm 2024 của thành phố Cần Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện: Chỉ tiêu tỷ lệ đô thị hóa thành phố Cần Thơ năm 2024 là 75%.

UBND thành phố Cần Thơ giao Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra, theo dõi, tổng hợp số liệu về tỷ lệ đô thị hoá trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đôn đốc, theo dõi quá trình thu hút, lấp đầy dân cư tại các khu vực đã và đang đầu tư phát triển đô thị, nhà ở trên địa bàn thành phố. Cụ thể: Nhóm các dự án đã hoàn thành, chưa lấp đầy dân cư: Các dự án nhà ở, khu đô thị tại trên địa bàn các quận, huyện; Nhóm các dự án đã có chủ trương, đang triển khai và dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác (toàn bộ hoặc từng giai đoạn) tính đến hết năm 2024. Phối hợp với Cục Thống kê về số liệu dân số đô thị và dân số toàn thành phố theo định kỳ để báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tổng hợp, báo cáo UBND thành phố Cần Thơ về kết quả thực hiện theo định kỳ.

UBND thành phố Cần Thơ đề nghị Cục Thống kê thành phố: Chỉ đạo, phối hợp với UBND quận, huyện trong việc thống kê dân số đô thị và dân số toàn thành phố. Tổng hợp số liệu gửi về Sở Xây dựng, báo cáo UBND thành phố Cần Thơ chỉ tiêu tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn thành phố. Gửi số liệu dân số đô thị và dân số toàn thành phố về Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) phục vụ công tác theo dõi, chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ.

UBND thành phố Cần Thơ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu UBND thành phố Cần Thơ chính sách trong đầu tư, quản lý đầu tư, thu hút đầu tư các dự án, công trình, chương trình có ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến mục tiêu đạt được về tỷ lệ đô thị hóa. Giao các Sở, ban, ngành có liên quan: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng trong tham mưu hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ đô thị hóa năm 2024. Có ý kiến đóng góp để kịp thời chuẩn bị, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cần thiết của đô thị liên quan đến ngành, lĩnh vực với mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, tăng chất lượng sống của người dân đô thị theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Đồng thời, UBND thành phố Cần Thơ giao UBND quận, huyện: Tổng hợp, đề xuất, báo cáo theo định kỳ tình hình thực hiện và kế hoạch triển khai chỉ tiêu trên địa bàn cũng như các khó khăn, vướng mắc gửi Sở Xây dựng. Giao Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả và theo đúng quy định các nội dung tại Mục 2 Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung kiểm tra, rà soát và đầu tư xây dựng trường học, cơ sở y tế tại các đô thị, khu nhà ở, khu dân cư, khu công nghiệp và nhà vệ sinh công cộng tại các trường học, đô thị nhằm đảm bảo hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ dân cư đô thị.

Thời gian thực hiện và báo cáo: Từ ngày 22 tháng 01 năm 2024 đến hết năm 2024. Thời gian báo cáo: Báo cáo 06 tháng, trước ngày 22 tháng 6 năm 2024. Báo cáo cuối năm, trước ngày 22 tháng 11 năm 2024.

UBND thành phố Cần Thơ đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện chỉ tiêu về tỷ lệ đô thị hóa của thành phố Cần Thơ năm 2024, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, phản ảnh về Sở Xây dựng tổng hợp, đề xuất trình UBND thành phố Cần Thơ xem xét, giải quyết.

Huỳnh Biển

 

 


https://baoxaydung.com.vn/ - 30-01-2024

138 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL