Rà soát công tác phân loại đô thị đối với các đô thị loại V trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Xây dựng vừa có công văn 2216/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát công tác phân loại đô thị đối với các đô thị loại V.

 

Trước đó, ngày 26/5/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 26/5/2016 của về phân loại đô thị (sau đây gọi là Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13), theo đó việc lập, thẩm định và công nhận đô thị loại V thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Thời gian qua, nhiều địa phương đã tổ chức lập để án đề nghị công nhận đô thị loại V, thẩm định và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định công nhận đô thị loại V.

Trong quá trình theo dõi, kiểm tra theo chức năng quản lý nhà nước về phân loại đô thị, Bộ Xây dựng nhận thấy việc tổ chức thực hiện phân loại đô thị theo thẩm quyền còn tồn tại một số bất cập, đặc biệt liên quan đến công tác quy hoạch đô thị, trình tự tổ chức lập, thẩm định đề án đề nghị công nhận loại đô thị. Hiện nay vẫn còn tình trạng công nhận đô thị loại V khi chưa có quy hoạch chung đô thị được phê duyệt, quyết định công nhận là xã đạt tiêu chuẩn đô thị loại V, chưa có các căn cứ cơ sở pháp lý để lập đề án và công nhận đô thị loại V. Công tác thẩm định chưa theo quy định của Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13.

Để đảm bảo công tác phân loại đô thị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát công tác lập, thẩm định, ban hành quyết định công nhận đô thị loại V theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đúng quy định tại Nghị quyết số 1210/216/UBTVQH13.

2. Rà soát công tác lưu trữ hồ sơ Đề án đề nghị công nhận đô thị loại V theo quy định tại Nghị quyết số 1210/216/UBTVQH13.

3. Tổ chức lập kế hoạch, lộ trình triển khai đầu tư đối với các đô thị dự kiến công nhận đô thị loại V trên cơ sở quy hoạch chung đô thị, chương trình phát triển đô thị đảm bảo thực hiện công tác phân loại đô thị theo đúng các nguyên tắc, tiêu chí, tiêu chuẩn được quy định tại Nghị quyết số 1210/216/UBTVQH13.

Bộ Xây dựng kính đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên về phân loại đô thị đối với các đô thị loại V, trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, khó khăn, đề nghị liên hệ với Bộ Xây dựng để hướng dẫn.

http://moc.gov.vn/Images/editor/files/BXD_2216-BXD-PTDT_20062022.pdf


21-06-2022

829 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL