Điều tra, khảo sát, đánh giá các yêu cầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật thông tin và cơ sở dữ liệu đô thị để thiết lập và vận hành cơ sở dữ liệu khung trên nền GIS.

Để triển khai thực hiện Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch “Chuyển đổi số ngành Xây dựng giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 1004/QĐ-BXD; Bộ Xây dựng tổ chức giao Cục Phát triển đô thị thực hiện nhiệm vụ: “Điều tra, khảo sát, đánh giá các yêu cầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật thông tin và cơ sở dữ liệu đô thị để thiết lập và vận hành cơ sở dữ liệu khung trên nền GIS”.

Cục Phát triển đô thị đề nghị các Cơ quan quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh, thành phố, thị xã tạo điều kiện cung cấp thông tin theo mẫu phiếu khảo sát tại Phụ lục kèm theo công văn này. Thông tin thu thập là cơ sở để Bộ Xây dựng đề xuất việc thiết lập, duy trì và vận hành cơ sở dữ liệu khung cho hệ thống đô thị toàn quốc trên nền GIS nhằm tiến tới việc hỗ trợ quản lý đô thị thông minh, hiệu quả cho từng đô thị Việt Nam.

Thông tin Phiếu điều tra đề nghị gửi về Cục Phát triển đô thị trước ngày 20/11/2021. Bản điện tử về địa chỉ: dulieudothi@gmail.com

Chi tiết xin liên hệ: Bà Đoàn Thị Hồng Mai – Cục Phát triển đô thị; ĐTDĐ: 0916496722, Email: maidh2006@gmail.com

Tệp đính kèm:

final Phieu Khao sat GIS 18-10.docx


21-10-2021

1586 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL