CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2022 - BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017; Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 1161/QĐ-BXD ngày 01/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Phát triển đô thị;

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-PTĐT ngày 30/09/2017 của Cục Phát triển đô thị về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị; Quyết định số 26/QĐ-PTĐT ngày 30/9/2021 của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 và khoản 4 điều 2 Quyết định số 37/QĐ-PTĐT ngày 30/9/2017 của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị;

Thực hiện theo các quy định về quản lý tài sản công, Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị công khai tình hình quản lý tài sản công theo mẫu số: 09c-CK/TSC, Thông tư số 144/2017/TT-BTC./.

Tệp đính kèm:

Cong khai TScong BQL.pdf


Ban quả lý dự án Phát triẻn đô thị - 21-02-2023

572 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL