NĂNG LỰC CÁC LĨNH VỰC TƯ VẤN ĐÃ THỰC HIỆN

Năng lực hoạt động tư vấn xây dựng phát triển đô thị:

Năng lực hoạt động tư vấn xây dựng phát triển đô thị: 
- Tư vấn lập đề án nâng loại đô thị; tư vấn lập chương trình phát triển đô thị;
- Tư vấn lập dự án nâng loại đô thị, khu vực phát triển đô thị;
- Tư vấn lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị;
- Tư vấn lập đề án nâng loại hành chính; tư vấn lập báo cáo rà soát đánh giá trình độ phát triển đô thị...;  
- Tư vấn, cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo cấp quốc gia, quốc tế, hoạt động xúc tiến đầu tư về phát triển đô thị; dịch vụ cung cấp ấn phẩm, tài liệu, tư liệu thông tin về phát triển đô thị theo quy định của pháp luật.

* Các Hợp đồng đã thực hiện hoàn thành:

1- Chương trình PTĐT toàn tỉnh: 15 Hợp đồng 

2- Chương trình PTĐT từng đô thị: 08 Hợp đồng

3- Đề án nâng loại đô thị loại I: 05 Hợp đồng

4- Đề án nâng loại đô thị loại II: 13 Hợp đồng

5- Đề án nâng loại đô thị loại III: 12 Hợp đồng

6- Đề án nâng loại đô thị loại IV: 26 Hợp đồng

7- Đề án nâng cấp hành chính và Báo cáo rà soát đánh giá đô thị: 05 Hợp đồng

8- Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc: 01 Hợp đồng


06-09-2023

23 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL